Sökning: "languagedecks"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet languagedecks.

  1. 1. Språkstimulering i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Erica Jansson; [2009]
    Nyckelord :Difficulties in reading and writing; languagedecks; language stimulation; signs as support.; Läs- och skrivsvårigheter; språklekar; språkstimulering; tecken som stöd.;

    Sammanfattning : The purpose of the paper is to examine how teachers in preschool is working with language stimulation for the prevention of difficulties in reading and writing before school starts. The method that was used to illuminate the problem is a qualitative interview. LÄS MER