Sökning: "late pre-commercial thinning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden late pre-commercial thinning.

 1. 1. Studie av rottickans S-form i ett röjningsbestånd av gran

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Östlund; [2017]
  Nyckelord :rotstop; kärnvedsandel; stubbdiameter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if heartwood properties and stump diameter affected the establishment of Heterobasidion parviporum in a Norway spruce stand at the stage of pre-commercial thinning. In addition, the effects of Rotstop® application on the stumps were investigated. LÄS MER

 2. 2. Comparison of Phlebiopsis and urea and their effect when treating young spruces against Heterobasidion spp

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johan Hofmann; [2015]
  Nyckelord :Heterobasidion; Phlebiopsis; Urea; Young spruce; ung gran;

  Sammanfattning : Control of the economically important forest pathogen Heterobasidion spp. can be done by control with chemical and biological agents such as urea and Phlebiopsis. Today in Europe this action is mainly done during the mid stages of the rotation, thinning foremost and to a small extent in final felling. LÄS MER

 3. 3. Biogallring : effektivitet och lönsamhet vid gallring i ung skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jenny Nilsson; [2013]
  Nyckelord :bioenergi; yngre skog; träddelsgallring; bioenergy; young stands; biomass harvest;

  Sammanfattning : I Sverige har sedan mitten av 1990-talet antalet bestånd där röjning inte utförts ökat. Dessa bestånd är åldersmässigt mogna för en första gallring men pga. utebliven röjning är de mycket stamtäta och dimensionerna är klena vilket gör att valet av skötselåtgärd inte är självklart. LÄS MER

 4. 4. Risken för spridning av röta vid förröjning i granskog i södra Sverige

  L3-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Torbjörn Carlsson; [2007]
  Nyckelord :röta; rotröta; rotticka; röjning; förröjning; underröjning; spridning; PCT;

  Sammanfattning : Root rot causes large economical losses for Swedish forestry. The spread of root rot can partly be prevented by treating the spruce stumps in thinnings. Late pre-commercial thinning (PCT) is one of the forestry measures where stump treatment is not used. LÄS MER

 5. 5. Stråkröjning och skogsbränsleuttag i unga granbestånd jämfört med konventionella metoder : Två fältstudier vid Asa försökspark

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Konrad Rosander; [2006]
  Nyckelord :Pre-commercial thinning; Pre-commercial line thinning; wood fuel extraction; the Asa Experimental Forest; spruce; Röjning; stråkröjning; skogsbränsleuttag; Asa försökspark; gran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen grundar sig på två fältstudier i nyutlagda demonstrationsförsök på Asa försökspark som ska användas i utbildningssyfte. Studie 1 bestod av försöksytor i ett 13 år gammalt bestånd som röjts till samma röjningsförband men med tre skilda metoder; motormanuell selektiv röjning, maskinell stråkröjning och som en kombination av bägge metoderna. LÄS MER