Sökning: "latent fel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden latent fel.

 1. 1. Operationssjuksköterskans upplevelse av oväntade händelser på operationssalen : En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Vilhelmsson; Moa Mortensen; [2020]
  Nyckelord :Experience; operating theatre nurse; preparedness; patient safety; unexpected events.; Handlingsberedskap; Operationssjuksköterska; oväntad händelse; patientsäkerhet; upplevelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk och riskfylld miljö, där patienten ofta befinner sig i ett utsatt läge. I operationssjuksköterskans profession ingår att ge en säker vård till patienten vilket bland annat innebär att göra riskanalyser och arbeta aktivt för att förebygga patientskador. LÄS MER

 2. 2. Execution Trace Visualization for Java Pathfinder using Trace Compass

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yang Zhou; [2020]
  Nyckelord :Java Pathfinder; Trace Compass; Trace Analysis; Trace Visualization;

  Sammanfattning : Multi-threading is commonly applied in modern computer programs, bringing many conveniences but also causing concurrency issues. Among the various error debugging tools, Java Pathfinder (JPF) can detect latent errors of multithreaded Java programs through model checking. LÄS MER

 3. 3. Hjälp, vad gör jag nu? : Faktorer som påverkar sjuksköterskans kompetens i bemötandet av kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Petersson; Carin Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :Faktorer; kompetens; kvinnor; sjuksköterska; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Två av tio kvinnor i världen har någon gång utsatts för fysiskt våld av en närstående. Det finns olika faktorer som kan påverka en kvinna att söka hjälp hos sjukvården som exempel typ av skada, utbildningsnivå eller känsla av skuld. LÄS MER

 4. 4. Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser – efter Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; köprätt; upplysningsplikt; undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säljaren av en fastighet ansvarar för att fastigheten lever upp till vad som följer av köpeavtalet. För att fördela ansvaret för egenskaper som inte omfattas av avtalet har köparen belagts med vad som kan kallas för en undersökningsplikt. LÄS MER

 5. 5. Det ni vet ─ vet jag också det? : Patienters upplevelser av delaktighet vid akut inskrivning på kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Leopoldson; Madeleine Johansson; [2016]
  Nyckelord :Information; Patient participation; Nursing; Surgical ward; Qualitative interview study; Information; Patientdelaktighet; Omvårdnad; Kirurgisk vårdavdelning; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:År 2015 infördes Patientlagen (SFS 2014:821) som slår fast att hälso- och sjukvården ska ge patienterna möjlighet att bli delaktiga i sin vård. Studier visar att patientdelaktighet kan förbättra kvaliteten på vården och har en betydelsefull del i att uppnå en säker vård för patienterna. LÄS MER