Sökning: "latinness"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet latinness.

  1. 1. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Jennie Lindblad Hartnor; [2021]
    Nyckelord :Salsa; etnografi; kultur; symbolisk interaktionism; latinness; Cultural Sciences; Performing Arts; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna etnografi analyserar salsa i Malmö med hjälp av ett induktivt tillvägagångssätt som styrs av berättelserna av Malmöbaserade salsadansare och det empiriska material som samlats ihop från intervjuer och deltagande observationer. I denna studie diskuteras frågor om kultur, etnicitet, genus, frihet och tillhörande där intervjupersonernas berättelser jämförs med de teoretiska ramverk som tidigare gjorts av sociologiforskare. LÄS MER