Sökning: "law and economics"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden law and economics.

 1. 1. Elektroniska underskrifter - En studie om den svenska regleringen med särskilt fokus på köp av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :Elektroniska underskrifter; digital signatures; formkrav; fastighetsköp; Jordabalken; eIDAS; PKI; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the current regulation of electronic signatures in Sweden is and whether the formal requirements for property purchases can be considered met when using electronic signatures. The conclusion is that the eIDAS-regulation and supplementary law (2016:561) with provisions to the EU-regulation on electronic identification regulate electronic signatures in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 3. 3. SSNIP-testet och dess applicerbarhet - En undersökning av när SSNIP-testet är ett adekvat verktyg vid konkurrensrättslig marknadsdefiniering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :William Fagervall; [2020]
  Nyckelord :relevant marknad; SSNIP-test; the hypothetical monopolist test; relevant market; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic evidence tools, such as the SSNIP-test, can pose practical problems in competition law since economists have little understanding of the law and lawyers have little understanding of economics. Competition law is characterized by economic evidence because of the economic nature of the subject. LÄS MER

 4. 4. Can changes in social trust be explained by inequality?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Olof Bendz; Sanjin Alagic; [2019]
  Nyckelord :social trust; inequality; time series; Social Sciences; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the development of social trust over time globally, as well as separately for continents and countries. This is done by using data from six different surveys and through an interpolation method making the survey measures comparable, resulting in a long and continuous data set. LÄS MER

 5. 5. Syftesenlig och lämplig? - En undersökning av budpliktens tillämpning i Sverige och dess lämplighet ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Greiff; [2019]
  Nyckelord :Offentligt uppköpserbjudande; budplikt; rättsekonomi; aktiemarknad; aktiemarknadsrätt; takeover-regler; Aktiemarknadsnämnden; AMN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker budplikten på den svenska aktiemarknaden ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Syftet är dels att undersöka om de svenska budpliktsreglerna tillämpas syftesenligt, dels om budplikten är lämplig på den svenska aktiemarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket kompletteras med en argumentation de lege ferenda. LÄS MER