Sökning: "law and economics"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade orden law and economics.

 1. 1. En studie av spellagens måttfullhetskrav - Ett krav under förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marknadsföringsrätt; Spellag 2018:1138 ; Lotterilag 1994:1000 ; Måttfullhet; Måttfullhetskrav; Spel; Onlinespel; Lotteri; EU; EU-rätt; Inre marknad; Fri rörlighet; Tjänst; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Increased advertising for gambling services came as an effect of the re-regulation of the Swedish gambling market. According to the Swedish gambling law there is a requirement to observe moderation when marketing gambling services to consumers. LÄS MER

 2. 2. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2019]
  Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

  Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER

 3. 3. Ett prejudiciellt avgörande eller en kostsam process? - En kritisk granskning av mellandomsinstitutet, kumulationsförfarandet & pilotmålsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; [2018]
  Nyckelord :processrätt; civil procedure; pilotmålsmodellen; pilotmål; pilotfall; test case; mellandom; kumulation; rättsfaktum; rättsfakta; bevisfaktum; rättskraft; bevisverkan; joining claims; intermediate judgmen; bevisverkansmål; komplexa rättsfakta; moment av ett rättsfaktum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den moderna tidens tekniska utveckling har lett till att allt större och mer omfattande skadeståndsmål anhängiggörs i domstolarna. Fler sakägare är berörda, de tvistiga frågorna i målet är allt mer tekniskt komplicerade och bevismaterialet är omfattande. LÄS MER

 4. 4. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 5. 5. Apotekens roll och ansvar för en mer hållbar läkemedelsanvändning : ett CSR perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Angeldal; Arvid Rydell; Alexander Sommensjö; [2018]
  Nyckelord :CSR; apotek; hållbarhet; läkemedelsanvändning; mellanhand; miljö; pharmacies; sustainability; pharmaceuticals; intermediary actor; environment;

  Sammanfattning : I Sverige råder det idag en läkemedelsanvändning som resulterar i en negativ miljöpåverkan. Den största negativa miljöpåverkan från läkemedel i Sverige uppstår vid kundernas användning av läkemedel. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som beskriver företags samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling. LÄS MER