Sökning: "layout logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden layout logistik.

 1. 1. Effektivisering av lagerverksamhet genom layout

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Carl-philip Sjöstrand; Henob Musie; [2021]
  Nyckelord :Lagerdesign; lagerlayout; lagerverksamhet; tillväxt; slöserier; behov; krav;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka slöserier som kan identifieras i en lagerverksamhet samt hur layout påverkar dessa. Metod: För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna genomfördes en fallstudie hos Qtech Group AB. LÄS MER

 2. 2. Designing a New Warehouse to Improve Space Utilization and Handling Efficiency: A Case Study of a Production Warehouse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Ramström; Emil Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Warehousing; warehouse design; production warehouse; contextual factors; space utilization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Designing a new warehouse to improve space utilization and handling efficiency: A case study of a production warehouse Authors: Emil Niklasson, Erik Ramström Supervisor: Joakim Kembro, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: The focus on warehousing has grown in the industry during the 21st century to increase the competitive advantage of companies. Despite this, the development of the coil warehouse at Alfa Laval has received little focus during the last decades. LÄS MER

 3. 3. Analys och utveckling av godsterminal med hjälp av Lean

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christopher Sawaya; Boris Vukman; [2021]
  Nyckelord :Lean; Bottleneck; Logistics; Terminal; Waste; Logistics costs.; Lean; Flaskhals; Logistik; Godsterminal; Slöseri; Logistikkostnader; Kartläggning.;

  Sammanfattning : Syfte  Att undersöka en godsterminals logistikflöde med fokus på en automatiserad paketbana för att identifiera slöseri som kan leda till att outnyttjad arbetstid och flaskhalsar. Identifiera orsaker och vidare utveckla problemlösningar som leder till fullt utnyttjad arbetskapacitet genom implementering av Lean-verktyg. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av godsmottagning : En fallstudie om effektivisering inom godsmottagningen på Plasman Group

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Subeyr Aden; Akash Singh Sandhey; [2021]
  Nyckelord :lean management; logistik; materialhantering; lagerlayout och ABC-analys;

  Sammanfattning : Ineffektiv materialhantering ger en direkt påverkan på företagets kostnader, därför är det viktigt att kartlägga olika processer i verksamheten. Det onödiga aktiviteterna bidrar till att det behöver implementeras ständiga förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Effektivare material-och produktionsstyrning för minskad genomloppstid i en process hos ett företag med funktionell layout : En fallstudie på Press Kogyo Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain management; Non-value-added activities; Material and production management; Throughput time; Functional layout; Sheet metal processing; Production activity control; Lean waste; Combined make-to-stock and make-to-order; Supply chain management; Icke-värdeadderande aktiviteter; Material- och produktionsstyrning; Genomloppstid; Funktionell layout; Plåtbearbetning; Production activity control; Lean slöserier; Kombinerat tillverkning mot lager och tillverkning mot order;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknader har med tiden tenderat att bli mer globala vilket i sin tur har ökat konkurrensen mellan företag. Detta har inneburit att många industriorganisationer har behövt förändra sig för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. LÄS MER