Sökning: "lazarus copingteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lazarus copingteori.

 1. 1. Att ha varit på flykt : En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Cecilia Eriksson; Jeanette Hillman; [2017]
  Nyckelord :Refugees; transfer- phase; mental and physical health; coping; strategies; Flyktingar; transferfas; psykisk och fysisk hälsa; coping; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats var att belysa ämnet transferfasen och undersöka hur transferfasen påverkar vuxna immigranters psykiska och fysiska hälsa. För att fånga ämnets subjektiva dimension genomfördes semistrukturerade intervjuer med två kvinnor och fyra män. LÄS MER

 2. 2. Kuratorsarbete i livets slutskede : En kvalitativ studie om kuratorers känslomässiga upplevelser och copingstrategier i mötet med cancerpatienter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Viviana Medin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om kuratorers känslomässiga upplevelser i mötet med cancerpatienter i livets slutskede. Fyra kuratorer på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och två från Södersjukhuset intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Uppsatsen har en kvalitativ induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. ”Det är en oundviklig del av det här jobbet”- En kvalitativ undersökning om hur barn- och ungdomssocialsekreterare i Uppsala kommun hanterar psykisk påfrestning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Stenmark; [2011]
  Nyckelord :Psykisk påfrestning; copingstrategier och barn- och ungdomssocialsekreterare.;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen var att undersöka hur barn- och ungdomssocialsekreterare i Uppsala kommun hanterar psykisk påfrestning i sitt arbete. De frågeställningar som låg till grund för arbetet var, ’Vad anser barn- och ungdomssocialsekreterare vara psykiskt påfrestande i sitt arbete?’ och ’Vilka personliga strategier använder barn- och ungdomssocialsekreterare i Uppsala kommun för att hantera psykisk påfrestning?’. LÄS MER

 4. 4. Kan fritidsintressen och socialt stöd minska upplevelsen av stress på arbetet? En studie kring forskare i forskningsmiljö i Lund och Malmö, våren 2003 och 2005

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Helen Fröderberg; [2005]
  Nyckelord :stress; socialt stöd; arbetsmiljö; forskare; fritid; fritidssociologi; Sociology; Sociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur handskas vi med den arbetsrelaterade stressen och finns det faktorer som kan minska den? I denna studie undersöks upplevelsen av stress och socialt stöd i forskarmiljö. Undersökningens deltagare består av 45 forskare i Lund och Malmö som besvarat en enkät. Enkäten lämnades ut våren 2003 och 2005. LÄS MER

 5. 5. Elevers hälsa : en kvantitativ studie om den psykosociala skolmiljöns eventuella påverkan på elevers psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Camilla Robertsson; [2005]
  Nyckelord :KASAM; Sammanhang; Elevhälsa; Skolmiljö; Coping; Stress;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och hur de uppfattar den psykosociala skolmiljön och om den påverkar deras psykiska hälsa. Syftet var även att ta reda på om elever upplever att de själva kan påverka sin situation i skolan och arbetet på skolan. LÄS MER