Sökning: "lean nulägesanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden lean nulägesanalys.

 1. 1. Flödesoptimering av manuell montering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik von Arronet; [2020]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; lean; parallellmonteringslina; seriemonteringslina;

  Sammanfattning : Studiens omfattas av syftet att effektivisera och öka produktionsvolymen av en monteringsprocess, hos ett tillverkande företag med hög modellvariation och relativt låga volymer. Ofta lider tillverkande företag av platsbrist vid ökning av produktionsvolymer varav optimering av befintliga arbetsplatser ofta förekommer. LÄS MER

 2. 2. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER

 3. 3. Värdeflödesanalys i ett råmaterialflöde : En fallstudie där icke-värdeskapande aktiviteter och dess orsaksfaktorer identifieras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Carl-Oscar Eriksson; Jesper Tornberg; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; Status analysis; Lean; Non value added activities; Waste; Quality deficiencies; Total quality management; Kaizen; Continuous improvements; Värdeflödesanalys; Nulägesanalys; Lean; Icke-värdeskapande aktiviteter; Slöserier; Kvalitetsbrister; Total quality management; Kaizen; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att utifrån en värdeflödesanalys kartlägga ett råmaterialflöde samt identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och föreslå förbättringsförslag. För att besvara syftet har det brutits ned i tre följande frågeställningar: Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras i flödet? Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke- värdeskapande aktiviteterna Hur kan de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna åtgärdas för att höja effektiviteten? Metod - Den genomförda studien är en fallstudie vilken bygger på en induktiv ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av arbetsmiljö för en ökad produktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Sanel Mehinagic; Aldin Kunic; [2019]
  Nyckelord :Produktivitet; Arbetsmiljö; Ergonomi; Ordning och reda; Stress; Lean Production; 5-s metoden;

  Sammanfattning : Ett sätt att konkurrera på den globala marknaden är att ständigt utvecklas. Lean Production används för att ständigt utvecklas och minimera slöserier. Om allt är i ordning och reda reduceras slöserier vilket i sin tur främjar en förbättrad arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER