Sökning: "learning disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden learning disabilities.

 1. 1. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsans vägledning : En fallstudie om specialpedagogiskt arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ljiljana Milic Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Keywords: consultation; central student health; neuropsychiatric disabilities; primary school; relational competence; special needs education.; central elevhälsa; grundskola; handledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; relationskompetens; specialpedagogiken;

  Sammanfattning : Milic Pavlovic, Ljiljana (2021). Student health guidance. A case study about special educators' work. LÄS MER

 3. 3. De digitala verktygens betydelse för elevers lärande och motivation : En kvalitativ studie i särskolans verksamhet utifrån ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Dahlqvist; Maisa Kharboutli; [2021]
  Nyckelord :Särskolan; digitala verktyg; syfte; motivation; inkludering; delaktighet; lärande;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to contribute knowledge about teacher´s perceptions of digital tools in compulsory school for pupils with learning disabilities, by examining the use of digital tools. By examining the use of digital tools in teaching in the special school's activities and for what purpose they are used, we want to investigate what importance teachers in the special compulsory school attribute to the digital tools in teaching. LÄS MER

 4. 4. ”Han gör min dag bra”... “men det är inte bara glass och ballonger” : En kvalitativ studie om hur lärare och elever beskriver lärar-elev relationer i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eriksson Helene; Magnusson Josefine; [2021]
  Nyckelord :Compulsory school for children with intellectual disabilities; good relationships; intellectual disability; teachers’ relational competence; Teacher - student relationships; relations; relational perspective; Goda relationer; intellektuell funktionsnedsättning; Lärare-elev relationer; lärares relationskompetens; relation; relationellt perspektiv; särskola;

  Sammanfattning : Studien belyser lärar - elevrelationer och har ett relationellt perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur lärare och elever på särskolan beskriver lärar-elevrelationer samt vilka likheter och skillnader det finns i beskrivningarna. LÄS MER

 5. 5. “Kommunikationen betyder ju allt, det är ju A och O [...]. Det är en frihet för alla att kunna kommunicera?” : En kvalitativ studie om hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Antoft; Frida Gannby; [2021]
  Nyckelord :Accessible learning environment; Augmentative and alternative communication; Communication methods; Communication tools; Languages; Social contexts; Special education teachers; Special school; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikationsmetoder; Kommunikationsverktyg; Sociala sammanhang; Speciallärare; Språk; Särskola; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder som gynnar kommunikationsutveckling för elever på särskolan. Vidare belyses vilka sociala sammanhang och verktyg som används för att främja kommunikationen för elever i särskolan. LÄS MER