Sökning: "learning organization"

Visar resultat 1 - 5 av 745 uppsatser innehållade orden learning organization.

 1. 1. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Uppfattningar av påverkan på medarbetares lärande och uppfattningar av förändringar i verksamheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Razija Telo; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance leadership; personal assistance; learning; change processes in organizations;

  Sammanfattning : Introduction: The major changes which are in progress in today’s society affect, among other things, leadership that is exercised at a distance. In order for leaders of personal assistance organizations to be able to adapt their organization to the outside world, learning and leadership are crucial, and it is therefore important to explore how distance leaders in personal assistance perceive their impact on their employees' learning, and how these leaders perceive changes that take place in the organization. LÄS MER

 2. 2. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 3. 3. Big Data and Machine Learning - Strategic Decisions In a VUCA World

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdemar Lennartsson; Jad Sadia; [2021]
  Nyckelord :Strategic decisions; VUCA; volatility; uncertainty; complexity; ambiguity; Machine Learning; Big Data.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The world we live in today has become more complex, turbulent and unpredictable than ever before. One of the main reasons for this is the emergence of the digital transformation and everything that comes with it, from technological advancements in artificial intelligence and robotics to sharing platforms and the Internet of Things. LÄS MER

 4. 4. Den digitala introduktionsprocessen : Förutsättningar och utmaningar för socialisation och lärande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Fia Klint; Frida Lundin Nilsbert; [2021]
  Nyckelord :introduktion på distans; socialisation; informellt lärande; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker nyanställdas upplevelse av sin introduktionsprocess på distans. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med åtta nyanställda från olika arbetsgivare. De områden som utforskas är introduktionens struktur, socialisationsprocessen samt villkor för lärande. LÄS MER

 5. 5. Strategies to Respond to a VUCA World

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Raj Dhillon; Quynh Chi Nguyen; [2021]
  Nyckelord :VUCA; volatility; uncertainty; complexity; ambiguity; strategy; organizational development; human resource management.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose - The business world today becomes more VUCA than ever. Organizations around the world need to develop and establish strategies to respond to this disruptive environment. This paper aims to explore what strategic responses that organizations could adopt in order to survive and thrive in a VUCA world. LÄS MER