Sökning: "leasing agreement"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden leasing agreement.

 1. 1. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER

 2. 2. IFRS vs K3 : En komparativ studie av IFRS och K3 gällande redovisning avleasing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Nyberg; Linnéa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; key figures; stakeholder; accounting; Leasing; IFRS 16; K3; nyckeltal; intressenter; redovisning.;

  Sammanfattning : The 1st of January 2019 a new leasing standard was introduced, IFRS 16, where all leasing agreements are included in a company’s financial statements. The new standard was developed against the backdrop of the old standard that enabled companies to withhold leasing agreements of large values from the financial statements, which subsequently allowed them to present an enhanced picture of a company’s financial strength. LÄS MER

 3. 3. Tomträttens vara eller icke vara i Huddinge kommun

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Patrick Johansson; [2019]
  Nyckelord :Site leasehold; site leasehold agreement; site lessee; site leasehold grant; ground rent; Tomträtt; tomträttsavgäld; tomträttshavare; tomträttsavtal; tomträttsupplåtelse;

  Sammanfattning : Sedan år 1907 har det i Sverige varit möjligt att upplåta en fastighet med tomträtt. Tomträtten är en nyttjanderätt som innebär att tomträttshavaren har rätt att nyttja en fastighet mot av årlig avgäld. Endast det allmänna får upplåta tomträtt vilket oftast är kommun men även stat får upplåta tomträtt. LÄS MER

 4. 4. K3 vs IFRS : Ett val för företag med väsentlig andel leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maja Söderström; Alexandra Stadin; [2018]
  Nyckelord :Leases; operating leases; financial leases; IFRS; K3; accounting; financial ratios.; Leasing; operationell leasing; finansiell leasing; IFRS; K3; redovisning; nyckeltal.;

  Sammanfattning : Koncerner som redovisar enligt IFRS ska från och med 1 januari 2019 tillämpa den nya leasingstandarden IFRS 16. Den traditionella och vedertagna uppdelningen av leasing har länge varit operationell och finansiell leasing. Den nya standarden innebär emellertid att uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing försvinner. LÄS MER

 5. 5. Leasing - en studie om skillnader mellan K3 och IFRS : En komparativ studie mellan K3 och IFRS gällande redovisning av leasing ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julian Åsell; David Amoi; [2018]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; K3 chapter 20; stakeholders; stakeholder theory; lessee.; Leasing; IFRS 16; K3 kapitel 20; intressenter; intressentteorin; leasingtagare.;

  Sammanfattning : Redovisningen har för avsikt att ge underlag och information till samhället. Därför är det viktigt att redovisningen återger verkligheten. LÄS MER