Sökning: "leda i kris"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden leda i kris.

 1. 1. Konsten att leda i kris : En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Pettersson; Eric Andersson; John Seiborg; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krisplan; Covid-19; livsmedelsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att leda i kris- En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19 Författare: Tobias Pettersson, Eric Andersson & John Seiborg Handledare: Anders Hytter Examinator: Erik Rosell Inledning: Corona-pandemins framfart har satt sina spår runt om i världen. Företag har tvingats lägga ner sina produktioner eller gått i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Hur kriser påverkar svenska industriföretag : En studie med avseende på globalisering, automatisering och standardisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Dunström; Petter Falkenstrand; Daniel Gröttheim; [2020]
  Nyckelord :Crises; Globalization; Automation; Standardization; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban; Kriser; Globalisering; Automatisering; Standardisering; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban.;

  Sammanfattning : Med inspiration av rådande Coronakris analyserar denna rapport de kriser som påverkat svensk industri under de senaste tre decennierna med avseende på tre perspektiv: globalisering, automatisering och standardisering. En generell definition av en kris ges som grund för rapporten; det är plötsliga och snabba förändringar som bidrar till ett oförutsägbart händelseförlopp som inte sällan hamnar utom kontroll. LÄS MER

 3. 3. Att ha ett barn med diabetestyp 1, hur upplever föräldrarna det? : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Kullberg; Rebecca Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom och en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige. Det kan uppstå en kris för familjemedlemmar när barnet insjuknar i diabetes typ 1 på grund av komplexa interaktioner mellan dagsaktiviteter, insulin och mat. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christofer Pool Wiklund; Josefine Havdelin; [2020]
  Nyckelord :Property valuation; recession; financial crisis; Fastighetsvärdering; lågkonjunktur; finanskris;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. LÄS MER

 5. 5. Stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vackmyr; Carin Lundahl; [2020]
  Nyckelord :District nurse; family-oriented care; home-based care; interview study; palliative care; security; Distriktssköterska; familjecentrerad omvårdnad; hemsjukvård; intervjustudie; palliativ vård; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bedrivs i stor omfattning i hemmet, vilket kan vara krävande för alla inblandade. Forskning visar att den närstående behöver stöd för att orka finnas där för den döende och för att själv inte riskera att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER