Sökning: "leda lagom många"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden leda lagom många.

 1. 1. Lagom är bäst : Mammors erfarenhet av små barns skärmanvändning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Klint; Caroline Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :screentime; experience; mothers; preeschool child; mediause;

  Sammanfattning : Enligt forskning har skärmanvändning stor påverkan på små barn. Med små barn menar vi barn mellan 0–6 år. Mer stillasittande, dålig sömn, försämrad syn och negativ inverkan på det sociala samspelet är några av de områden som påverkas negativt. LÄS MER

 2. 2. “Den här personen är något extra, extra". En undersökning om lärares uppfattning av identifiering samt ledning och stimulans av elever med särskild begåvning utifrån skolans uppdrag.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Nordqvist; Narges Pezeshkian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks erfarenheter och uppfattningar om identifiering och undervisning av elever med särskilda begåvningar hos sju grundskolelärare, utifrån en fenomenologisk ansats. Genom semistrukturerade intervjuer har en fördjupad uppfattning av fenomenet sökts. LÄS MER

 3. 3. Strukturerad matematikundervisning bland gymnasiesärskolans elever. : Kan det öka elevernas matematiska förmåga?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Annette Bergvall Olsson; [2016]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionshinder; gymnasiesärskola; proficient teacher; taluppfattning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning :  Syftet med detta arbete är att undersöka om de arbetsmetoder som anses vara framgångsrika vid inlärning av elevers taluppfattning hos elever inom den ordinarie grundskolan, även fungerar med elever som har bedömts ha en utvecklingsstörning och då placerats inom särskolan. I detta arbete undersöktes en elev. LÄS MER

 4. 4. Inställning av vikt - En enkätstudie om hälsa, kropp och ätande bland sjundeklassare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Katja Nieminen; Amanda Stark; [2015-08-10]
  Nyckelord :Hälsa; kost; kroppsvikt; socioekonomi; ungdomar;

  Sammanfattning : Övervikt och ätstörningar är problem hos många ungdomar idag. I dagens samhälle finns ouppnåeliga ideal som kan leda till negativ kroppsuppfattning och stigmatisering av de som inte lever upp till idealen. Kunskap kring samband gällande livsstil och hälsa är som minst hos grupper i områden med låg socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Ansvar… det var en svår fråga : Elevers tankar kring ansvar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Bergkvist; Helen Molin; [2015]
  Nyckelord :Elevansvar; läroplan; grundskola; inflytande; delaktighet; ansvarsdefinitioner;

  Sammanfattning : Ansvar är ett begrepp som används flitigt inom samhället och synnerhet inom den svenska sko-lan. Trots att begreppet är välbekant för oss alla, görs olika definitioner. Syftet med studien var att söka förståelse för elevers syn gällande ansvar för sitt skolarbete. LÄS MER