Sökning: "leda på distans"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden leda på distans.

 1. 1. Medarbetarundersökning på distans : En studie av gruppchefer på SJs upplevelse av medarbetarundersökningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Pettersson; Andrea Lindh; [2019]
  Nyckelord :medarbetarundersökning; förändrings- och utvecklingsarbete; ledarskapsutveckling; kommunikation; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga medarbetarundersökningen ”kommer igen”. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 3. 3. När robotar intar socialtjänsten : Om socialarbetarens förutsättningar inom en digitaliserad och automatiserad socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kitty Lossius; Andreas Widelund; [2019]
  Nyckelord :automatisering; digitalisering; New Public Management;

  Sammanfattning : De senaste åren har en automatiseringsprocess inletts på försörjningsstödsenheter i flera kommuner. Klienter kan idag ansöka om försörjningsstöd på internet och en robot utför vissa handläggningsmoment som tidigare gjorts av socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Klusteranalys av cykelflödesdata för identifiering av viktiga faktorer och avvikande datapunkter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mohamed Hojeij; Alex Tram; [2019]
  Nyckelord :Klusteranalys; K-Means; Cykeldata; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att förbättra kunskapen om vilka faktorer som påverkar cykelflödet en viss dag i Malmö. Vi har huvudsakligen undersökt frågor om, hur många grupperande kluster är optimalt för att kunna identifiera avvikande dagar och vilka är dess faktorer i en tidsserie cykelvolymdata? Vår arbetsmetod var att använda ett matchande tillvägagångssätt baserat på ett experiment tillsammans med en utvärderingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER