Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. "Det för alla jag är där, oavsett" : En intervjustudie med ideellt aktiva ledares upplevelser angående rollhantering inom bandy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jelena Ljubisavljevic; Emilsson Mathilda; [2021]
  Nyckelord :bandy; föräldraengagemang; rollhantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att undersöka rollhantering bland ideella ledare inom bandy utifrån två aspekter, egna rollskiften samt hantering av andras rollskiften. Rollskiftet avser skiftet mellan föräldrarollen och ledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Att lära genom dagliga samtal : Vad undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten lär sig genom informella samtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanna Thörnqvist; [2020]
  Nyckelord :informellt lärande; informella ledare; informella samtal; lärande; episteme; techne; fronesis; kommunal verksamhet; lärande; småprat;

  Sammanfattning : Det går att se en förändrning kring hur vi ser på lärande. Informellt lärande har fått en större roll inom pedagogiken, vilket gör det till ett relevant ämne att studera. LÄS MER

 3. 3. Hur motiverar ledare sina medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karl Attin; August Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats studerar och redogör för hur ledare i människonära tjänster arbetar för att bibehålla eller höja sina medarbetares motivation i det vardagliga arbetet och mer specifikt vilka verktyg och tillvägagångssätt de har till sitt förfogande. För att förstå det redogör studien även för vilka ideal ledarna har kring motivation. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie om simmare på elitnivå : Varför slutar de?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka vad som gör att simmare på elitnivå hoppar av simningen. Frågeställningarna var: Vilka olika faktorer gör att elitsimmare slutar? Hur upplever avhoppade elitsimmare relationen till sin tränare? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där fem semistrukturerade intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 5. 5. “THE YOUTH ARE THE FUTURE OF TODAY” - En fallstudie om delaktighet, läroprocesser och empowerment i socialt arbete med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elli Jobring; Sara Hawén; [2018-02-05]
  Nyckelord :Empowerment; delaktighet; läroprocesser; kreativitet; ungdomar; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett ungdomscenter vid namn Wale Wale i Kibera iKenya arbetar med kreativa läroprocesser och delaktighet och hur ett sådant arbete kanförstås utifrån begreppet empowerment. Vidare syftar studien till att klargöra ledarskapetsfunktion i arbetet som centret bedriver. LÄS MER