Sökning: "ledaregenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet ledaregenskaper.

 1. 1. Ledarskap 2.0 – Målet eller teamet först? : Frilansande projektledares upplevelser om att bygga och leda projektteam

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Hjert; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Team; Effektiva team; Gig-ekonomi;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur frilansande projektledare agerar för att leda och bygga effektiva team i temporära ledarroller. Ämnet har studerats med hjälp av en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide vars syfte var att inbringa förståelse för respondenternas framgångsfaktorer och utmaningar kring skapandet av effektiva team. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i småföretag : Konsten att axla rollerna entreprenör, ledning ochledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; kommunikation; organisatoriska förutsättningar; självledarskap; stöd; ledaregenskaper; ledarskapets betydelse; ledarskapets inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie har småföretagares upplevelse och förutsättningar att utöva ledarskap, inom åkeri- och maskinentreprenadbranschen undersökts. Detta med hjälp av frågeställningar som berörde ledaren, ledarskapet och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Men, varför män?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elvira Tenggren; Agnes Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Ledarskap; Organisation; Vertikal könssegregering; Homosocial reproduktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Begränsningarna i den tidigare forskningen öppnar upp för möjligheten att byta perspektiv från kvinnors synsätt på varför de har svårigheter att klättra i hierarkin till mäns uppfattning om varför det finns en överrepresentation av män på chefspositioner. Eftersom män besitter störst andel höga befattningar vill vi skapa en ökad förståelse för mäns handlingar och uppfattningar om chefskap, och därmed bidra till maskulinitetsforskningen. LÄS MER

 4. 4. Traditionella könsroller och militära ledarideal : Beslutsamma män och empatiska kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Hanna Strömberg; [2021]
  Nyckelord :gender; Schein descriptive index; genus; stereotyper; könsroller; ledaregenskaper; militärt ledarideal;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces should invariably work towards an even gender distribution within decision-making and leadership positions, as stated by to the national plan of action of the implementation of regulations regarding women, peace and security at the UN security council. As it is today significantly more men than women are drawn to a professional military career. LÄS MER

 5. 5. Den paradoxala närvaron för ledare på distans : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på bankchefers ledarskap och krishantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sophie Anklev; Madeleine Axelsson; Lovisa Hedvall; [2021]
  Nyckelord :Banksektor; Ledarskap; Krishantering; Kriskommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka och få en ökad förståelse för hur bankchefer har förändrat och anpassat sitt ledarskap och sin krishantering under covid-19. Vi vill därmed bringa klarhet kring vad bankchefer upplever är viktigt i deras krishantering och ledarskap för att fortsätta driva verksamheten på lämpligaste sätt till följd av coronapandemin. LÄS MER