Sökning: "ledaregenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet ledaregenskaper.

 1. 1. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER

 2. 2. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors karriärmöjligheter inom detaljhandeln : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser att nå ledningspositioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Chapman; Camilla Öyen; [2018]
  Nyckelord :Retail; Management Positions; Attributes; Gender Stereotypes; Career Opportunities; Detaljhandel; Ledningsposition; Egenskaper; Könsstereotyper; Karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Inom detaljhandeln anses könsfördelningen av de anställda vara jämställd, men när ledningspositionerna granskas visar det sig att det är män som dominerar på positionerna. Trots lagstiftningar för att främja en jämställd arbetsmarknad och det faktum att en förändring av könsfördelningen skett de senaste tio åren visar det sig ändå att underrepresentation av kvinnor på ledningspositioner kvarstår. LÄS MER

 5. 5. Continuous Improvement Over the Long Term : A Cross-national Study of How Continuous Improvement Can Be Sustained

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kiia Kuisma; [2018]
  Nyckelord :continuous improvement; sustainability; Lean management; Total Quality Management; cross-national research; ständiga förbättringar; hållbarhet; Lean management; offensiv kvalitetsutveckling; tvärnationell forskning;

  Sammanfattning : Enligt forskning är ständiga förbättringar ett väsentligt element i olika kvalitetsledningssystem, medan arbete med ständiga förbättringar i organisationer har undersökts vara ofta för begränsat i omfattning och svårt att hålla igång. Därmed var syftet med denna studie att bidra med kunskap om hur organisationer kan arbeta för att hålla ständiga förbättringar igång. LÄS MER