Sökning: "ledaregenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet ledaregenskaper.

 1. 1. KARRIÄRTJÄNSTEREFORMENS EFFEKTER I DEN SVENSKA SKOLAN En enkätundersökning om karriärtjänstereformens implementering och resultat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Catalin Koro Arvidsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Karriärtjänstereformen; Förstelärare; Kollegialt ledarskap; Lärledare; Yrkesskicklighet;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad karriärtjänstereformen harbidragit med sedan införandet samt hur den har tolkats och implementerats i densvenska skolan. För att uppnå detta görs en strategisk litteraturgenomgång av samtligadokument som följt upp och utvärderat karriärtjänstereformen hittills samt en egenforskningsundersökning som fokuserar på svenska skolor i två skilda regioner. LÄS MER

 2. 2. Mellan makt och stöd : En intervjustudie om enhetschefernas upplevelse om makt och stöd i rehabsamta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Anders Palm; Susanne Strobl; [2020]
  Nyckelord :återgång i arbete; ledaregenskaper; sjukskrivning; rehabiliteringsprocess; pastoralmakt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas upplevelser och erfarenheter av rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Som referensram valdes Foucaults teorier om pastoralmakt och governmentality samt liberalism inom governmentality. Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Byggprojektledarens kompetensbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sofia Rieloff; [2020]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; framgångskriterier; byggprojektledaren; projektledning; ledarskap; ledarskapsegenskaper; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Frågeställningar: - Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör byggprojektledaren utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt? - Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens beroende på projektets storlek? - Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare? Syfte: Studien syftar att identifiera vilken kompetens och ledarskapsfärdighet en byggprojektledare bör utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt. Studien ämnar även att undersöka vilka framgångsfaktorer som kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig representation i företagsekonomiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig representation; läromedel; gymnasiekursen Ledarskap och organisation; ledarskap och genus;

  Sammanfattning : Studien är en systematisk innehållsanalys, där multimodaliteten har bejakats. Studiens övergripande syfte har varit att synliggöra och öka förståelsen av kvinnlig representation i företagsekonomiska läromedel avsedda för gymnasiekursen Ledarskap och organisation. LÄS MER

 5. 5. Betydelsefulla ledaregenskaper som bidrar till fortsatt utövande av truppgymnastik i 13–16 års ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Carlsson; Shiralee McGowan; [2019]
  Nyckelord :leadership;

  Sammanfattning : Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper och beteenden, truppgymnastik, MML, LSS, kvantitativ empiriinsamling Syfte: Syftet med studien är att identifiera och diskutera de ledaregenskaper samt beteenden som anses vara betydelsefulla för fortsatt utövande av truppgymnastik ur ledarnas samt 13–16 åriga gymnasters perspektiv, oavsett idrottsspecifik nivå. Metod: Studien grundar sig i två kvantitativa enkätundersökningar. LÄS MER