Sökning: "ledarroll"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet ledarroll.

 1. 1. Förskolan som lärande organisation från rektorers perspektiv på samt uppfattningar om språk & flerspråkighetsutvecklande arbetssätt.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petra Karlqvist; Sana Hafeez; [2022]
  Nyckelord :multilingualism; language development; preschool; leadership role; theoretical perspective on learning organizations; principal; educators; working methods; social constructionism.; flerspråkighet; språkutveckling; förskola; ledarroll; lärande organisationer; rektor; pedagoger; arbetssätt; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : The study is based on the pre-schools principal's descriptions of their work with language and the multilingualism's developing working methods in learning organizations to promote multilingualism and the language development of and for children in preschool. Social constructionism and Theoretical perspective on learning organizations are the theories in which the study is based, empirical data were collected via four semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Att leda för hållbar utveckling i förskolan : En fenomenografisk studie om hur rektorer i förskolan kan uppfatta sin ledarroll för hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Aljona Reinike; [2022]
  Nyckelord :Phenomenography; phenomenografical interview; perceptions; principals; preschool; subject conception.; Fenomenografi; fenomenografisk intervju; uppfattningar; rektorer; förskola; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit en oundviklig del av våra liv. Att arbeta med hållbar utveckling poängteras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Rektorer i förskolan spelar stor roll i framgången av det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. How Ecosystem Actors Manage Opportunities and Challenges through Business Model Innovation : A Case Study on the Electrification of Heavy Road Transport along E16 Borlänge – Gävle Hamn

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Hedman; Robin Lindfors; [2022]
  Nyckelord :Business model; business model innovation; ecosystem; ecosystem roles; electrification; heavy road transport; sustainable transport; Affärsmodell; affärsmodellsinnovation; ekosystem; ekosystemsroller; elektrifiering; tung vägtransport; hållbara transporter;

  Sammanfattning : The electrification of heavy road transport is ongoing in Sweden. Multiple electrification technologies are emerging and electric truck models are being added to the product portfolios of the truck manufacturers. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets roll i implementering av hållbarhetsmål : En studie inom svenska regioner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Hidegren; Lina Hammarstrand; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ledarskap; regioner; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är en viktig process för människors välbefinnande, både nu och i framtiden. FN har tagit fram 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som syftar till att utrota fattigdom, etablera socioekonomisk integration och skydda miljön. En viktig pusselbit i att nå målen är ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap på distans : I en offentlig verksamhet under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erica Johansson; Linda Zetterberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; förändring; distansledarskap; kommunikation; flexibilitet; tillit;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en inblick i vilka utmaningar ledare i en offentlig verksamhet ställdes inför i samband med covid-19 pandemin i slutet av 2019. Många företag mötte oförutsedda situationer där ledarskapet sattes på prov och ledare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER