Sökning: "ledarskap fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden ledarskap fotboll.

 1. 1. DET TRANSFORMATIVA LEDARSKAPET I EN UNGDOMSIDROTTSLIG KONTEXT : En kvalitativ studie om tränares uppfattningar angåendeledarskapet inom ungdomsfotboll

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Carlsson; [2021]
  Nyckelord :effective coaching; positive youth development; transformational leadership; youth coaches; youth football; effektiv coaching; positive youth development; transformativt ledarskap; ungdomsfotboll; ungdomstränare;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i det transformativa ledarskapet (TFL) och Positive Youth Development (PYD) är syftet med studien att undersöka hur tränare för äldre ungdomslag arbetar för en inkluderande verksamhet där ungdomar får göra sin röst hörd. Det finns ett antagande som säger att organiserad idrott utvecklar ungdomar positivt. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror att det ser rätt bra ut utan att veta exakt" : En intervjustudie om domarbrist och svensk fotbolls domarorganisation

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Törner; [2020]
  Nyckelord :Football; soccer; referee; referee committee; organization; Swedish Football Association; Fotboll; domare; domarkommitté; organisation; Svenska Fotbollförbundet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Den här studiens syfte är att undersöka eventuell domarbrist i Sverige samt svensk fotbolls domarverksamhet på distriktsnivå kopplat till makt och ledarskap, representation och organisation, allt med grund i frågeställningen om domarbrist finns eller inte. Frågeställningarna som studiens resultat baseras på lyder som följer: -       Är det domarbrist i Sverige, och vad innebär det i så fall för verksamheten? -       Vilka bakgrunder finns representerade bland studiens respondenter? -       Vilka eventuella utmaningar står distrikten inför kopplat till representation? -       Vem bär ansvaret för hur distriktsverksamheten bedrivs ur distriktens perspektiv? -       Hur vill distrikten utveckla sina domarverksamheter framöver? Metod För att kunna besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta domarkommittéordförande från olika distrikt inom svensk fotboll, rekryterade genom ett handplockat urval. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i praktik : En etnografisk studie av fotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Gumm; [2020]
  Nyckelord :Model of the Full Range of Leadership; transformational leadership; transactional leadership; observation; soccer; football; child; youth; ledarskap; transformationellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; observation; fotboll; barn- och ungdom; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under pågående träning? Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta olika pojklag mellan tio och 19 år. LÄS MER

 4. 4. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Simon Grandin; Sebastian Zelic; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; idrottsledare; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsbegrepp för diagnoserna, ADHD, ADD, Tourettes, Asperger, Autism och språkstörning. En undersökning från Riksförbundet Attention visade att barn med NPF inom föreningsidrotten tenderar att sluta tidigare än genomsnittet med föreningsidrotten, framförallt i åldern mellan 9 – 12 år. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar om kontexten vi är i" : En kvalitativ studie om akademitränares uppfattingar kring sitt ledarskap i två fotbollsföreningar på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Felix Elgán; Victor Karlsson; Alfons Keymer; [2018]
  Nyckelord :Tränarkompetenser; tränare; fotboll; ledarskap; akademi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att en utökad förståelse för hur akademitränare i två elitsfotbollsföreningar ser kring sitt ledarskap och vilka kompetenser som de själva anser präglar deras ledarskap. Vidare ger studien en inblick i hur tränarna uppfattar att de tillämpar dessa kunskaper i praktiken. LÄS MER