Sökning: "ledarskap i kyrkan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden ledarskap i kyrkan.

 1. 1. "Bach – han har nog frälst många” En kvalitativ studie om kyrkomusikers psykosociala arbetsmiljö i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Markus Kvint; [2020]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav- resursteori; kall; ledarskap; organisation; kyrkomusiker;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien är att undersöka hur kyrkomusiker upplevelser sin psykosociala arbetsmiljö i en kontext där organisationen är uppdelad mellan en teologisk och en demokratisk styrningsmodell. Genom frågeställningar rörande arbetsuppgifterna, styrningen, drivkrafterna bakom yrkesvalet och den sociala gemenskapen ämnar studien ge en djupare förståelse och kunskap för yrkets arbetsmiljö inom organisationen. LÄS MER

 2. 2. Kyrkoherde - fornkyrklig biskop eller modern VD? : Organisationens påverkan på kyrkoherdens roll och uppgifter i stora och mellanstora pastorat i Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Cimbritz; [2020]
  Nyckelord :vicar; leadership; organization; parish; multi-parish benefice; structure; Church of Sweden; kyrkoherde; ledarskap; organisation; församling; pastorat; struktur; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The aim for this master’s thesis is to explore and explain how vicars and chairmen of church councils understand the role and tasks of the vicar in large and middle-sized multi-parish benefices in these new and bigger organizations that took shape after the organizational change 2014 in Church of Sweden. The study is based on interviews with six vicars and four chairmen in four large and two middle sized multi-parish benefices in four different dioceses. LÄS MER

 3. 3. Kyrkans önskemål kring ledaregenskaper hos präster : En fördjupad förståelse för vilka ledar- och utvecklingsegenskaper prästen förväntas besitta vid anställning i Svenska kyrkan och EFS

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Åsa Granath; [2018]
  Nyckelord :präst; kyrka; ledarskap; adaptivt ledarskap; transformativt ledarskap; leda i förändring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Andligt ledarskap i Svensk kyrklig kontext : Hur beskriver åtta kyrkoherdar i ett norrländskt stift sitt andliga ledarskap i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marie Hafstad-Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Spiritual Leadership; Swedish church; priest; faith; Christianity; Jesus Christ;

  Sammanfattning : This is a study of spiritual leadership to examine the spiritual leadership in the Swedish church. I have interview eight priests about their work as a spiritual leader. Some of them worked in the north of Sweden in small communities. Others work I community nearby a bigger city in north of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av den otillfredställda psykosociala arbetsmiljön i en del av en församling inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pernilla Sarup; [2016]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; konflikt; kommunikation; leadership; conflict; Swedish church; communication; psychosocial work environment; Svenska kyrkan; General Works;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöktes den psykosociala arbetsmiljön i en del av en församling inom Svenska kyrkan. Studien genomfördes kvalitativt och datainsamlingen gjordes genom sex enskilda semistrukturerade intervjuer som berörde följande sex teman; ledarskapet, arbetsorganisation/struktur, mål och uppgifter, människor och relationer, hjälpmedel i arbetet/information, belöningssystem. LÄS MER