Sökning: "ledarskap identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden ledarskap identitet.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. Lära, leda, lyfta: En kvalitativ studie kring grupprocesser i ensemblesalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Eric Andersson; Mattias Wiborn; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Grupper; Grupprocesser; Ensembleledning; Kvalitativ intervjustudie; Handbok; Groups; Group processes; Ensemble leading; Qualitative interview study; Manual; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the following study, two music teacher-students examine how groups and group processes work and what methods and tools can be used by ensemble teachers to influence these. The study takes an approach in four headings with associated subheadings whose purpose is to concretize the building blocks that make up what a group and its group processes are. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av lärares bemötanden : En kvalitativ studie hur lärares bemötande påverkar identitetsformationen hos elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Manja Cizmic; [2021]
  Nyckelord :ADHD; bemötande; identitet; identitetsbild; kunskapsinhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cizmic, Manja (2020). Konsekvenser av lärares bemötanden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom socialtjänsten : En intervjustudie inom enheten för ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lavan Hajo; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; praktikgemenskap; situerat lärande; socialtjänst; delaktighet; identitet; gemenskap; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att lyfta fram de erfarenheter och upplevelser socialsekreterarna fått med sig under 2019 när enheten för ekonomiskt bistånd införde ett digitaliserat arbetssätt. Studien har haft utgångspunkter i en teoretisk ram bestående av Etienne Wengers teori om praktikgemenskap och situerat lärande, samt Per-Erik Ellströms framtagna faktorer som avser hinder och möjligheter för lärandet på en arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER