Sökning: "ledarskap kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 863 uppsatser innehållade orden ledarskap kommunikation.

 1. 1. Skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hederstedt Alve; [2019]
  Nyckelord :Elever; Hälsa; Ledarskap; Lärande; Lärare; Skolmiljö; Verksamhet;

  Sammanfattning : Skolinspektionens tillsyn 2018 visade på att skolor i Sverige har brister när det kommer till den organisatoriska verksamheten. Dessa organisatoriska brister är relaterade till skolmiljön. LÄS MER

 2. 2. The GRANULDISK way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lykke Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsförändring; delaktighet; kommunikation; ledarskap; lärande organisation; långsiktighet; förändringsagenter; organisationskommunikation; förändringsledning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett komplext och holistiskt fenomen som påverkar det dagliga arbetet i organisationer. På senare år har intresset växt för att studera organisationskulturer och om det är möjligt att förändra dessa. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhetsarbete - skyldighet eller möjlighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kenny Nässlander; [2019]
  Nyckelord :adverse events; care; experience; responsibility; qualitative study; ansvar; avvikelser; erfarenhet; kvalitativ studie; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete bedrivs inom hälso-och sjukvården för att minimera risker att skador, tillbud eller negativa händelser uppstår under tiden patienter erhåller vård. Det främsta målet inom hälso- och sjukvården är att lindra människors lidande, trots detta är det väl dokumenterat att vissa vårdsituationer leder till lidande, förvirring och otrygghet. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa. : En kvalitativ forskningsstudie om likheter och olikheter mellan Herzbergs tvåfaktorsteori och faktorer som idag anses främjar medarbetarnas psykiska hälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victoria Jikander; Mårten Larsson; Emelie Panzio; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Herzbergs tvåfaktorsteori; mental hälsa; psykisk hälsa; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Följande studie utgår från fenomenet att främja psykisk hälsa hos medarbetarna på arbetsplatsen. Det är en kvalitativ forskningsstudie med deduktiv forskningsansats och hermeneutisk forskningsdesign. LÄS MER

 5. 5. Chefers perspektiv på konflikthantering. En kvalitativ studie av chefers uppfattningar om konflikthantering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Daniella Möller Almasidou; Nagam Waly Nordström; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; chefskap; ledarskap; organisat-ionskultur; arbetsklimat; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att med utgångspunkt i chefers uppfattningar fördjupa kunskapen om hur chefer hanterar konflikter mellan medarbetare. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera rektorer och verksamhetschefer inom kommunens utbildningsförvaltning. LÄS MER