Sökning: "ledarskap lågkonjunktur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ledarskap lågkonjunktur.

 1. 1. Att lyckas behålla anställda : En studie om vad man som organisation och ledning arbetar med i det dagliga arbetet för att lyckas med retention

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabell Gustafsson; Matilda Johnsson; [2015]
  Nyckelord :HRM; Personalomsättning; Retention;

  Sammanfattning : Inledning: Kvarhållandet av anställda har idag blivit en allt viktigare fråga då fler företag kommit att inse att deras anställda kan vara en framgångsfaktor, om de hanteras på rätt sätt. En global ekonomisk återhämtning efter flera år av lågkonjunktur och dålig tillväxt har resulterat i en ökning av att fler anställda frivilligt väljer att lämna en organisation, och då även ökat arbetsgivares medvetenhet kring denna tendens. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem som motivationsfaktor : - En studie om lågkonjunkturens inverkan på belöningssystem och dess effekter på bankpersonal i Umeå.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jan Boman; Malin Helg; [2011]
  Nyckelord :HRM; Motivation; Belöningssystem; Strategi; Lågkonjunktur; Långsiktighet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas och anpassas bankernas belöningsstrategi till deutmaningar och svårigheter som uppstår i samband med enlågkonjunktur, och vilka effekter har bankernasbelöningsstrategi på medarbetarnas motivation och prestation?Teoretisk referensram: Studiens teoriavsnitt innehåller teorier inom områdena; Ledning, Strategi och Personal. Kapitlet inleds med teorierinom Human resource management (HRM), vilket kandefinieras som ett strategiskt synsätt för att hanteraarbetsrelationer, inom vilket belöningssystemen spelar en roll. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefens personalarbete i lågkonjunkturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marcus Andersson; Magnus Andersson; Tobias Pålsson; [2010]
  Nyckelord :lågkonjunktur; mellanchef; personalarbete; motivering; gruppdynamik; personalhantering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på mellanchefspositionen i ett företag inom detaljhandeln. De avgränsningar vi har valt är att se om mellanchefen får förändrade krav på sig, samt om han/hon ändrar sitt personalarbete specifikt gällande gruppdynamik och motivation under lågkonjunkturen. LÄS MER

 4. 4.  Så lika men ändå så olika  : Ledarskapets betydelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Madelene Karlsson; Karin Hallin; [2010]
  Nyckelord :ledarskap;

  Sammanfattning : Finns det skillnader i kvinnor och mäns sätt att leda? Inom forskningen är det ett omtvistat ämne och vissa hävdar att det finns skillnader inom området. Här menar forskarna att det finns en rad olika faktorer som spelar in. Intresset för kvinnligt ledarskap har vuxit de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Internationella skillnader i ledarskapet? : En studie av svenska snabbmatsrestaurangers överlevnad på en marknad  som präglas av stordriftsfördelar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mari Färnlycke; Saba Adham; [2010]
  Nyckelord :Snabbmatsrestauranger; intern marknadsföring; ledarskap;

  Sammanfattning : Internationella företag med stordriftsfördelar har klarat sig bäst under lågkonjunktur och andra ekonomiskt svåra situationer. Globaliseringen har lett till en homogen marknad och en ökad standardisering, kvalitet och känslor spelar i och med det en allt större roll. LÄS MER