Sökning: "ledarskap målbild"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ledarskap målbild.

 1. 1. Ökad patientdelaktighet under hela vårdtillfället : -En studie av ett förbättringsarbete vid en avdelning på en geriatrisk klinik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Maria Rothlin; [2017]
  Nyckelord :Patient participation; geriatrics; multi- morbidity; quality; Delaktighet; geriatrik; multisjuklighet; förbättringsmetodik; kvalitet;

  Sammanfattning : Jakobsbergsgeriatriken och Stockholms Läns Sjukvårdsområde betonar vikten av värdeskapande insatser och arbetssätt. Med patientperspektiv skapas resultat av betydelse för patienten. Delaktighet anges som en viktig del. Återkommande patientenkäter  visar att det finns ett gap mellan målbild och arbetssätt på kliniken. LÄS MER

 2. 2. Relationellt ledarskap i boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Martin Ericson; Åsa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Relational leadership; Work groups; Team; Boendestöd; Boendestödjare; Neuropsykiatrisk funktionsvariation; Relationellt ledarskap; Grupp;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ledarskapets betydelse för arbetsgrupper inom fältet boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation, med fokus på det relationella ledarskapet och utifrån en socialkonstruktivistisk teori. Varför och hur ledare får komplexa verksamheter att fungera väl och med god kvalitet, för både brukare och personal, är frågor som legat till grund för arbetet. LÄS MER

 3. 3. Ett flexibelt och relationellt ledarskap – om att leda på olika sätt mot ett gemensamt mål.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Brundin; [2015]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarstilar; målbild; relationer och skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mångfald - Från ord till handling : En kvalitativ studie om HRs strategiska arbete med mångfald

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Anna Laforet; Anna Larsson; [2015]
  Nyckelord :Diversity; strategy; Human Resources Management; Strategic Human Resources Management; leadership; changing management.; mångfald; strategi; Human Resources Management; Strategic Human Resources Management; ledarskap; förändringsarbete.;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket med avsikten att undersöka hur enmångfaldsstrategi kan få ökad effekt i organisationen. Utgångspunkten för denna studie är attdet tycks krävas mer forskning kring hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor ochintegrera dem i organisationens alla delar. LÄS MER

 5. 5. Grönt medarbetarskap : en kvalitativ studie om medarbetarskap som organisationsfilosofi inom jordbrukssektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linda Hammarhag; Linn Hermansson; [2014]
  Nyckelord :medarbetarskap; medarbetare; ledarskap; jordbruk; arbetsgivare; ledare;

  Sammanfattning : Tiderna förändras, så även inom jordbrukssektorn. Effektiviseringen av jordbruket har medfört att det på senare tid bildats allt större enheter för att bibehålla god lönsamhet, vilket innebär växande enheter med fler medarbetare. LÄS MER