Sökning: "ledarskap organisation undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden ledarskap organisation undersökning.

 1. 1. Det situationsanpassade ledarskapet : En studie av det situationsanpassade ledarskapet hos första linjens operativa ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Max Eggeling; [2021]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Situationalism; Det situationsanpassade ledarskapsteorin; SLT; Första linjens ledarskap; leadership; situational leadership; Hersey Blanchard; front line; operational leadership; LASI-Self;

  Sammanfattning : Denna studie av första linjens situationsanpassade ledarskap uppvisar mångalikheter mellan respondenternas beslutsfattande, nivå av anpassningsbarhet ocheffektivitetsvärdering uppmätta efter Hershey och Blanchards ledarskapsmodell(SLT-Modellen) trots deras vitt skilda verksamhetsområden med första linjensoperativa ledarskap som gemensam nämnare.Denna studie påvisar att utifrån SLT-modellen och studiens respondenter att derasledarskap i första hand inte påverkas av de varierande organisationsstrukturella,kulturella eller geografiska miljöer de verkar i, utan främst av faktorer tillhörande ensituationsanpassad och aktivitetsstyrd verksamhet under med inslag av hög stressoch risk med tydliga regelverk. LÄS MER

 2. 2. Generationen som värdesätter personlig utveckling : - En kvantitativ undersökning av vad som motiverar generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Camilla Björklund; Madelene Kallhed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilken ledarskapsstil generation Y behöver för att motiveras i sitt arbete samt hur 80- och 90-talister skiljer sig åt gällande hur de motiveras. Studien utgår från en ledarskapsmodell, Full Range Leadership, och fördjupar sig främst i ledarskapsstilarna transformativt- och transaktionellt ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Streith; Anna Thimberg; [2020-01-16]
  Nyckelord :rektor; skolutveckling; värdegrund; främjande; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. Ett multinationellt företags organisationskultur i två länder : En komparativ studie om ett multinationellt företags kontor i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Idil Mohamud Gurey; Helin Sarihan; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; MNC; Leadership; National culture; Organisationskultur; Multinationell företag; Ledarskap; Nationell kultur;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett centralt tema för forskning inom organisationsteori där det är uppenbart att kulturella dimensionen påverkar alla aspekter av en organisation. Denna dimension präglar det sätt människor i ett företag tänker, värderar samt reagerar på ideér, åsikter och föreställningar som till sin natur är kulturella (Alvesson, 2015). LÄS MER

 5. 5. Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Angela Ellewéus; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Svenska som andraspråk; Svenska; Systemteori;

  Sammanfattning : Ellewéus, Angela (2020). Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.Förväntat kunskapsbidragDenna studie skulle kunna ge användbara specialpedagogiska implikationer. LÄS MER