Sökning: "ledarskap relationellt"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden ledarskap relationellt.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Att leda eller ledas : Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Brunner Cederlund; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pedagogiskt ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; autonomi; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete realiseras av förskollärarna i relation till en lokal styrkedja. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöks den transformering av policy-uppdraget som sker i en lokal styrkedja med ett flertal policy-aktörer. LÄS MER

 3. 3. Ett mångprofessionellt elevhälsoarbete : Rektorers uppfattning om samarbetet i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kaisa Kellerth; [2020]
  Nyckelord :Elevhälsa; mångprofessionellt; samarbete; rektor; ledarskap; grupprocesser;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie genomfördes i syfte att belysa rektorers uppfattning av det mångprofessionella samarbetet i elevhälsoteam. Utifrån halvstrukturerade intervjuer med sju rektorer undersöktes hur elevhälsoteamen leds och organiseras, hur de olika professionernas kompetens tillvaratas och vilka möjligheter och hinder för teamarbetet som rektorer lyfter fram. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning "Hitta språket" Vad händer sedan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Bergqvist; Malin Reuterhäll; [2020]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; förskoleklass; kartläggning; specialpedagogiska insatser; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Abstract Bergqvist, Jenny och Reuterhäll, Malin, (2020). Kartläggning ”Hitta språket”. Vad händer sen? Speciallärarprogrammet, språk-, läs- och skrivutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Persson; Zeinab Nassaj; [2020]
  Nyckelord :Attityd; Enaktivism; Matematik; Matematikängslan; Pedagogiskt ledarskap; Självbild; Tilltro till sin egen förmåga;

  Sammanfattning : Många elever uppnår inte lärandemålen i matematik. En av anledningarna till detta bottnar i att eleverna upplever matematikängslan och har en låg tilltro till sin egen förmåga. Tidigare forskning visar att elevers tilltro till sin egen förmåga kan kopplas till deras attityder i matematikämnet. LÄS MER