Sökning: "ledarskap stort företag"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden ledarskap stort företag.

 1. 1. Change Management : A clarification of the gap between ChangeManagement practice and research

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Zewar Bahadin; [2020]
  Nyckelord :Change; Management; Organizational; Leadership; Business; Successful; Process; Activity; Approach; Aspects; Enabler; Factor; Framework; Guideline; Method; Model; Practice; Technique; Tool; Förändringsarbete; Förändringsledning; Förändring; Organisation; Ledarskap; Företag; Framgångsfaktor; Process; Aktivitet; Approach; Strategi; Aspekt; Möjliggörande; Faktor; Ramverk; Riktlinje; Metod; Modell; Teknik; Verktyg;

  Sammanfattning : Change Management (CM) plays a key role to manage an individual, a group, or an organization from a current state to a desired future state. The purpose of CM is to promote and support activities and actions to higher productivity levels and higher adoption rates simultaneously as stakeholder’s commitment, comfort, and confidence increase in e.g. LÄS MER

 2. 2. En ledarskapsmodell på ett företag : Hur gemensam kompetens tar sig uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannah Olofsson; Viktor Nordkvist; [2020]
  Nyckelord :Values-based leadership; leadership model; values; internal adaption; tools for change and development; Värdebaserat ledarskap; ledarskapsmodell; värden; intern anpassning; verktyg för förändring och utveckling;

  Sammanfattning : Studien hade som syfte att studera hur ledare inom ett specifikt företag uppfattar sitt eget ledarskap vilket analyseras utifrån ett teoretiskt perspektiv om värdebaserat ledarskap. Syftet operationaliseras genom att behandla frågeställningarna hur företagets ledarna uppfattar sitt eget ledarskap utifrån ledarskapsmodellen på företaget samt hur värdebaserat ledarskap tar sig i uttryck på företaget. LÄS MER

 3. 3. “Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress”. En kvalitativ studie om hur ledarskap kan appliceras i organisationer för att motverka arbetsrelaterad stress i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Lorentzon; Nike Lindau; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem och har stor påverkan på mångaföretag. Idag är det “häftigt” att vara upptagen och tillgänglig, vilket är någonting som har gett stor påverkan på människors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Uppföljningsarbete av Lean : En kvalitativ studie av ett stort svenskt processindustriföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Orava; [2019]
  Nyckelord :Lean; uppföljning;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to contribute to the literature on how follow-up work of Lean can be performed in general as well as Lean-related follow-up work in company operating in process industry. In order to fulfill this purpose, the thesis has used two research questions: “How can leaders perform follow-up work of Lean in general?” and “How can leaders in a large Swedish company, operating in process industry, perform follow-up work of Lean?”. LÄS MER

 5. 5. Revolution i en konservativ bransch

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Gilbert Peine; Karl Michel; [2019]
  Nyckelord :Digital innovation; Digital transformation; InsurTech; Digitalisering; Försäkringsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar digital transformation inom försäkringsbranschen som befinner sig i en förändringsfas. Detta innebär att analoga processer som tidigare haft ett stort mänskligt inflytande kommer att helt eller delvis automatiseras. LÄS MER