Sökning: "ledarskapets intelligens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ledarskapets intelligens.

 1. 1. Emotionell Intelligens & Ledarskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Daneshmir; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; EQ; EI; Emotion; organization; leadership; CEO; Emotionell intelligens; EQ; EI; Emotion; Organisation; Ledarskap; Företagsledare; VD;

  Sammanfattning : Introduction: Leadership has been a core issue of organizations for decades, if not for centuries. However, the previously so strong confidence in leadership rationality begins to weaken and instead, it is increasingly becoming a picture of the dualism that leadership often involves. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 3. 3. Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marika Ronthy; [2017]
  Nyckelord :LQ - Questionnaire; management role; leadership role; spiritual intelligence; emotional intelligence; rational intelligence and a human leadership; ML ; : LQ-test; chefsroll; ledarroll; själslig intelligens; emotionell intelligens; rationell intelligens och medmänskligt ledarskap ML ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att validera ett instrument (LQ-test) som avser att mäta ledarintelligens baserat på teorin om ledarintelligens utifrån chefs- och ledarrollen. Ledarintelligens, skapat av Ronthy (Ronthy 2006; 2013) är ett holistiskt perspektiv på ledarskap och omfattar färdigheter från tre intelligenser; rationell, emotionell och själslig intelligens med större betoning på ledarrollen med färdigheter tillhörande emotionell och själslig intelligens även kallat medmänskligt ledarskap (ML). LÄS MER

 4. 4. Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Gustavsson; Erik Sjöbeck; [2006]
  Nyckelord :Ledarskap; Emotionell Intelligens; Emotionellt Ledarskap; Ledare; Bankbranschen.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektv Syfte: Syftet med vår uppsats är att, utifrån ett EL – perspektiv, undersöka hur ledare i den Svenska tjänstesektorn och då bankbranschen ser på ledarskapsegenskaper. Metod: För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. LÄS MER