Sökning: "ledarskapsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet ledarskapsforskning.

 1. 1. Utövandet av transformativt ledarskap i svensk politik : En deduktiv tematisk analys över Magdalena Anderssons ledarskapsutövning i kontexten av Sveriges ansökan till NATO

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Einar Dernegård; [2023]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Magdalena Andersson; tematisk analys; regeringschef; partiledare i opposition;

  Sammanfattning : Studiet av politiskt ledarskap blir alltmer centralt i takt med det politiska ledarskapets växande inflytande på människors vardag. För Socialdemokraterna har Sveriges NATO-process inneburit en påtaglig försvarspolitisk omställning. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad generering av intervjufrågor med hjälp av ChatGPT: Ett steg mot effektivare ledarskapsforskning : En undersökning av ChatGPT:s potential för tidsbesparing i kvalitativ ledarskapsforskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Johansson; Vilmer Zander; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; AI; Leadership; Method; ChatGPT; AI; Ledarskap; Metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Datum:                                2023-05-31 Nivå:                                   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution:                          Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare:                          Johansson Alexander                               Zander Vilmer                                           940413                                                   000407 Titel:                                 Automatiserad generering av intervjufrågor med hjälp av ChatGPT: Ett steg mot effektivare ledarskapsforskning Handledare:                        Magnus Hoppe Nyckelord:                          ChatGPT, AI, Ledarskap, Metod Forskningsfråga/or:    Hur skiljer sig data som samlats in genom kvalitativa intervjuer med frågor kring ledarskap, formulerade av AI-verktyget ChatGPT, från teorier om fenomenet? Syfte:                           Syftet med undersökningen är att undersöka användningen av ChatGPT för att förstå om denna metod inte minst behåller validiteten av data, men också för att bespara tid i forskningsprocessen. Metod:                                Kvalitativ metod, elektroniska intervjuer Slutsats:                       Det observerades starka likheter mellan det analyserade intervjumaterialet och ledarskapsteorierna, vilket troligtvis innebär att intervjufrågorna är av tillräckligt hög kvalitet för att uppnå sitt syfte att samla in trovärdiga kvalitativa data i intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Vem uppskattar det transformativa ledarskapet? - En prediktion utifrån personlighetsdragen i HEXACO-modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Brandt; Tova Hallberg; [2022]
  Nyckelord :HEXACO; personality; transformational leadership; individual differences; appreciation; personlighet; transformativt ledarskap; individuella skillnader; uppskattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Transformational leadership is one of the most influential theories in leadership research today and its benefits have been highlighted from several perspectives. The purpose of the following study was to examine the relationship between personality traits in the HEXACO model, a contender to the established five-factor model, and the appreciation of transformational leadership style. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap från ovan, inom och bortom : En fallstudie av fyra sjöfartsnäringsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Konstantinos Papadopoulos; Kent Love Öst; [2022]
  Nyckelord :Leadership development strategies; management; shipping companies; shore-management; top-managers; 360-degree feedback; executive coaching; networking; action learning; Ledaskapsutvecklingsstrategier; management; sjöfartsnäringsföretag; landbaserad ledning; högsta- ledning; 360-degree feedback; executive coaching; nätverkande; aktionsinlärning;

  Sammanfattning : Hur sjöfartsnäringsföretag utvecklar sin ledarskapskapacitet är något som inte forskats mycket kring i vetenskaplig litteratur. Företag runt om i världen har investerat 370 miljarder dollar för ledarskap endast under 2021. LÄS MER

 5. 5. Interaktion på digitala APT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Erika Bjurving; Linn Bergdahl; [2021-06-11]
  Nyckelord :Möten; Arbetsplatsträffar; Ledarskap; Interaktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: I uppsatsen, som utgår från skrivningen i proposition (1976/77:149), arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166), är syftet att undersöka om interaktionen på digitala APT överensstämmer med mötesformen APT:s målsättning. Studien undersöker den sociala processen på digitala arbetsplatsträffar genom att studera hur enhetschefer genom ledarstilar skapar interaktion på digitala APT. LÄS MER