Sökning: "ledarskapsstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet ledarskapsstilar.

 1. 1. Karriärmöjligheter som lojalitetsfrämjande faktor. En kvalitativ studie som undersöker vilken roll som möjligheten till karriärutveckling spelar för medarbetarlojalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilma Johansson; Isabella Willén; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilken roll som möjligheter till karriärutveckling spelar för medarbetares lojalitet till deras arbetsgivare. Att behålla sina anställda och få dem att känna sig engagerade är två centrala utmaningar som företag står inför. LÄS MER

 2. 2. Ledarutmaningar i den nya verkligheten : En empirisk undersökning om hur ledarens kommunikation påverkas av distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ludvig Håkansson; Fredrik Björding; Mark Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Distansledarskap; kommunikation; synkron; asynkron; kommunikationskanaler; ledarstilar; relationer; förändring; motivera och engagera.;

  Sammanfattning : En av konsekvenserna av pandemin är att distansarbete blivit ett vardagligt arbetssätt som efterfrågas av många. Detta har tvingat organisationer att anpassa sig till nya situationer och utmaningar gällande den interna kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Lärares Ledarskap I Klassrummet : En kvalitativ studie om F-3 lärarnas upplevelser av ledarskapet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Dilbreen Bettran; Leonor Leao; [2023]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarskapsstilar; ledarskap i klassrummet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur F-3 lärare upplever vad gott ledarskap är, i vilka klassrumssituationer upplever de att de har respektive inte har förutsättningar till ett gott ledarskap samt vad har de för tillvägagångssätt för att utöva gott ledarskap liksom vilka metoder de använder när ledarskapet inte räcker till. Studien utgår ifrån fyra frågeställningar: “vad upplever lärare som gott ledarskap i klassrummet”, “vilka förutsättningar upplever lärare att de har för att bedriva ett gott ledarskap i klassrummet”, “finns det situationer där lärare upplever att de inte har förutsättningar att hantera med hjälp av gott ledarskap i klassrummet” och “vilka tillvägagångssätt har lärarna för att hantera de situationer där deras ledarskap utmanas i klassrummet”. LÄS MER

 4. 4. Äldre medarbetare : En kvalitativ studie om ledarens syn på äldre medarbetare och ledarskapsstrategi för att bibehålla motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Hanna Grehag; Clara Eckervad; [2023]
  Nyckelord :Motivation; leadership; older employees; Herzberg s two-factor theory; motivational factors; hygiene factors; leadership styles; transactional leadership; transformative leadership; individualized leadership; intrinsic motivation factors; extrinsic motivation factors; chronological age; performance-based age; psychosocial age; organizational age; Motivation; ledarskap; äldre medarbetare; Herzbergs tvåfaktorsteori; motivationsfaktorer; hygienfaktorer; ledarskapsstilar; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; individanpassat ledarskap; inre motivationsfaktorer; yttre motivationsfaktorer; kronologisk ålder; prestationsbaserad ålder; psykosocial ålder; organisationsålder;

  Sammanfattning : Problematisering: En del av ledarskapets svåraste uppdrag är att bibehålla motivation och prestation bland medarbetare. Medarbetare som presterar genererar en framgångsrik organisation. Motivationen till att fortsätta prestera tenderar att förändras och avta med åldern. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsstilar hos kvinnliga idrottsledare : En kvalitativ intervjustudie ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josefin Büki; [2023]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; gender equality; stereotypes; sports; coaches; leaders; female leaders; Ledarskap; ledarskapsstilar; jämställdhet; stereotyper; idrott; tränare; ledare; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå vilka ledarskapsstilar som kvinnor använder sig utav i kvinno- och mansdominerande idrotter. Teori: I teorin beskrivs det situationsanpassade ledarskapet, den auktoritära-, demokratiska-,transaktionella-, transformativa-, autentiska-, karismatiska-, och byråkratiska ledarskapsstilen. LÄS MER