Sökning: "ledarskapsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet ledarskapsteori.

 1. 1. Kommunikation och relationsskapande processer är en förutsättning för ett distribuerat ansvar

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Remnås; [2022]
  Nyckelord :Ledningsteori; ledarskapsteori; organisationsteori; uppdragstaktik; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Inom ledningsteorin och ledarskap diskuteras effekterna av en decentraliserad ledning. Vilka fördelar och nackdelar påvisar ett distribuerat ansvar i förhållande till en centraliserad ledningsprocess? Forskningsfältet har tidigare varit delat mellan två paradigm, ledarskapsteorins humanistiska och organisationsteorins strukturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att hantera konflikter i förskolan : En studie gällande rektorers ledarskap och sätt att arbete med konflikthantering inom arbetslagen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Sandström; [2022]
  Nyckelord :workplace conflicts; preschool; conflict management; leadership; principal.; Arbetsplatskonflikter; förskola; konflikthantering; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : In this study, the purpose is to make visible how the principal works with conflicts that arise within the work teams at the preschool, what strategies/ methods the principal uses in conflict management and what the principal´s leadership contributes to the work with conflict managment. Five principals from three diffrent municipalities in Sweden were interviewed in the work. LÄS MER

 3. 3. Vikariers påverkan på förskollärares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Camilla Kruse; Helena Oregren; [2022]
  Nyckelord :förskollärare; vikarier; psykosocial arbetsmiljö; corona; ledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse i förskollärares upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö i samband med ett omfattande behov av vikarieanvändning. Frågeställningarna lyder: Hur påverkar vikarier förskollärares psykosociala arbetsmiljö? Hur upplever förskollärarna rektorernas stöd, kopplat till vikariers påverkan? Hur har coronapandemin påverkat nyttjandet av vikarier och förskollärares psykosociala arbetsmiljö? Studien berör aspekter kring psykosocial arbetsmiljö, risker och stressorer kopplat till hälsa och ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Unga ledare - En kvalitativ studie om hur unga ledare etablerar ledarskap i relation till äldre anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Murgård; Kasper Bassøe Rehnström; Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Unga chefer; Prototypikalitet; Legitimitet; Social identitetsteori; Implicit ledarskapsteori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Unga ledare - En kvalitativ studie om hur unga ledare etablerar ledarskap gentemot äldre anställda Seminariedatum: 2 juni 2022 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i Organisation på Kandidatnivå Författare: Kasper Bassøe Rehnström, Hugo Murgård och Anton Persson Handledare: Christine Blomquist Fem nyckelord: Unga chefer, Prototypikalitet, Legitimitet, Social identitetsteori, Implicit ledarskapsteori Forskningsfråga: Hur etableras unga chefers ledarskap i relation till äldre medarbetare? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur unga chefer ur ett identitetsperspektiv upplever rollen som ledare över personer som är äldre än dem själva för att kunna analysera hur de utövar sitt ledarskap. Metod: En kvalitativ studie har gjorts för att kunna besvara vår frågeställning och syfte. LÄS MER

 5. 5. Rektorns pedagogiska ledarskap mot fritidshemmet : I skuggan av skolplikten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Karlsson; Jenny Svärdendahl; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; fritidshem; rektor; fritidslärare; elevers lärande; kvalitativ analys; kvantitativ analys; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka rektorers förhållningssätt till sitt pedagogiska ledarskap mot fritidshemmet. Undersökningen grundas i ett enkätformulär där de 158 respondenter som besvarat enkäten är rektor alternativt biträdande rektor. Resultaten har analyserats främst utifrån kvalitativ metod. LÄS MER