Sökning: "ledarstilar lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden ledarstilar lärare.

 1. 1. ”Man kan vara väldigt sträng men samtidigt väldigt kärleksfull” : En intervjustudie om lärares uppfattningar om ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gottfridsson; Maria Petersen; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; ledarstilar; icke önskvärda beteenden; ledarskapsteori; fenomenografi; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur några lärare uppfattar sig själva som ledare samt hur de uppfattar att de hanterar elevers icke önskvärda beteenden i klassrummet. Då vi undersökte uppfattningar valde vi att tillämpa det fenomenografiska perspektivet, men också ledarskapsteori. LÄS MER

 2. 2. Lärare, vilken stil har du? : en kvalitativ undersökning om lärares syn på ledarstilar och ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Olsson; [2017]
  Nyckelord :pedagogik; grundskolan; auktoritet; demokrati; låt-gå ledarskap; ledarstil;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks lärares förhållningssätt till ledarskap. Syftet med studien är att undersöka vilken ledarstil som framhävs i lärares beskrivningar av ledarrollen och om denna överensstämde med den ledarstil som uppdagades i lärarnas resonemang om ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Är eleverna trygga kommer lärandet på vägen : En studie om ledarskap och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Lundgren; Hanna Fridström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att undersöka idrottslärares syn på ledarskap, samt ta reda på vilket lärande de strävar efter. Vi använde oss av följande frågeställningar;Vilka ledarstilar strävar lärarna i idrott och hälsa efter att använda?Vilka förmågor anser lärarna i idrott och hälsa att det är viktigt att ha som ledare i skolan?Vilket lärande vill lärarna i idrott och hälsa uppnå; på kort och lång sikt?MetodFör att svara på dessa frågeställningar användes en kvalitativ ansats i form av intervjuer och fem lärare på grundskolor kontaktades. LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på läraren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anaam Muqdisi; [2014]
  Nyckelord :Elevers syn; mindre bra lärare;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna uppsats belyser vad eleverna anser vara en bra lärare respektive en mindre bra lärare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarskap ses ur elevernas perspektiv. Dessutom vilka ledarstilar som eleverna dras till mest. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder har använts för att få fram resultaten. LÄS MER

 5. 5. På vilket sätt påverkar lärarens ledarstil elevers inflytande i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mia Nylèn; Mathilda Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Elevinflytande; Idrott och Hälsa; Ledarskap; Påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kvantitativ metod undersöka hur begreppet elevinflytande definieras och undersöka om olika ledarstilar hos lärarna kan påverka elevers möjlighet till inflytande i undervisningen. Dessa aspekter har studerats mer ingående i ämnet idrott och hälsa och jämförts med tre andra utvalda skolämne. LÄS MER