Sökning: "legal adviser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden legal adviser.

 1. 1. The IPO Process as a Hybrid Temporary Organization - Coordinating common ground between the firm, investment bank and legal adviser through cross-boundary mechanisms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linus Liljeqvist; Simon B. Lindbo; [2020-06-24]
  Nyckelord :IPO process; hybrid temporary organization; cross-boundary coordination; common ground for knowledge sharing; display and representation practices; clear role structure; firm; investment bank; legal adviser;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER

 3. 3. Linbana i tätbebyggt område : Ersättning och värdering för markåtkomst och störningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Eva Hendén; Anders Johansson; [2016]
  Nyckelord :Gondola lift; environmental disturbance; land acquisition compensation; property encroachment; compensation; expropriation; valuation; market value; Linbana; störning; miljöskada; företagsskada; löseskilling; intrång; ersättning; markåtkomst; värdering; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Linbana som kollektivt transportmedel i tätbebyggt område är i Sverige ett nytt fenomen. Med hänsyn till samhällets urbanisering och ambition att tillgodose bostadsbehovet genom förtätning, framstår linbana som ett lämpligt komplement till att förstärka befintlig infrastruktur. LÄS MER

 4. 4. Investeringsrådgivning - bankernas skyldigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Olsson; [2010]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Finansmarknaden genomgick stora förändringar innan 2000-talet och placeringsrådgivning kom att spela en allt viktigare roll. Tidigare hade det inte funnits lagstiftning på området, vilket man nu införde. Först kom Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (FRL), därefter utfärdades ett EG-direktiv. LÄS MER

 5. 5. Riskbedömning - en diskussion om bevisvärdering i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tom C Hansson-Palo; [2008]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the appraisal that deals with the standpoint of risks in criminal cases, i.e. the courts risk evaluation. This thesis answers the following questions: 1. LÄS MER