Sökning: "legal guardian"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden legal guardian.

 1. 1. Genussystemet i LVU-domar. En kvalitativ studie om genusskillnader i 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marielle Persson Johansson; Viktoria Kronborg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences in judgements; LVU; förvaltningsrätten; Swedish court; equality; unequality; childcare; Yvonne Hirdman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Marielle Johansson & Viktoria Kronborg Title: Gendersystem in LVU judgements. A qualitative study of gender differences in LVU judgements. [Translated title]. Supervisor: Mikael Sandgren When in trial everyone is supposed to be equal to the law. LÄS MER

 2. 2. 5000 timmar för att bli en god läsare : Studie om lärares inställning till läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Olsson Angelica; [2019]
  Nyckelord :reading homework; feedback; formative feedback; pupils’ home environment; legal guardian; home and school; reading; homework assistance; läsläxa; återkoppling; formativ återkoppling; elevers hemmiljö; vårdnadshavare; hem och skola; läsande; läxhjälp;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate teachers attitudes towards reading homework and their thoughts regarding feedback. The study will also be looking at what type of support pupils are given regarding their reading homework and homework in general. LÄS MER

 3. 3. Kan legalisering av surrogatarrangemang förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap? : Could the legalisation of surrogacy arrangements change the view on genetic/biological maternity?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Hanna Besic; Jenny Björfeldt; [2019]
  Nyckelord :surrogatarrangemang; surrogat; surrogatmoder; biologiskt; genetiskt; moderskap; faderskap; moderskapspresumtion; alturistiskt; kommersiellt; fullständigt; partiellt; rättslig; förälder; homosexuell; assisterad befruktning; ofrivilligt barnlös; ivf; provrörsbefruktning;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i väggarna : Vad styr vid rekrytering av ställföreträdare på överförmyndarverksamheter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Blad; Karlsson Palmgren Pernilla; [2019]
  Nyckelord :guardianship; chief guardian; limited guardianship; tacit knowledge; profession; Förvaltare; God man; Överförmyndare; tyst kunskap; profession;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers on a Chief Guardian unit work from their conditions when recruiting guardians. More specifically, we wanted to see how the law, the practise and the professionals’ tacit knowledge affect their judgement of guardians and how the organisation and the government of the Chief Guardian unit affect their work. LÄS MER

 5. 5. Överförmyndaren och de gode männen till ensamkommande barn - En kvalitativstudie som belyser godmanskapet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Victoria Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; God man; Rättssäkerhet; Socialt arbete; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Det har i tidigare undersökningar framkommit att rättssäkerheten i uppdragen som de gode männen utför med de ensamkommande barnen kan ifrågasättas. I denna studie undersöks därför överförmyndarens arbete med de gode männen som har uppdrag med ensamkommande barn i syfte att skapa en bild av huruvida de gode mannen har förutsättningar att utföra ett rättssäkert uppdrag. LÄS MER