Sökning: "legalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet legalitet.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Non refoulement-principen och statligt ansvar. En argumentationsanalys av non refoulement-principen i EU-Turkiet-avtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonathan Dahl Hill; [2019]
  Nyckelord :EU-Turkey deal; Non refoulement; Refoulement; European Union; Turkey; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europa överrumplades av en stor flyktingström 2016, med resultat av detta så skrev Europas medlemsstater ett avtal med Turkiet den 18 mars samma år. Avtalet och dess legalitet debatteras och otydlighet genomsyrar debatten. Det finns många åsikter och argument kring avtalets giltighet samt huruvida non refoulement-principen följs. LÄS MER

 3. 3. Tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet - Förhållandet till den straffrättsliga legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Grange; [2019]
  Nyckelord :Tillstånd till miljöfarlig verksamhet; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs enligt huvudregeln att verksamhetsutövaren ansöker om och beviljas ett särskilt tillstånd. Tillståndet syftar till att begränsa verksamhetens skadliga påverkan på människors hälsa och miljö, och förenas vid tillståndsprövningen med straffrättsligt sanktionerade villkor. LÄS MER

 4. 4. Våldtäkt - På distans. En granskning av begreppet våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; sexualbrottslagstiftning; våldtäkt på distans; våldtäkt på internet; nätövergrepp; virtuell våldtäkt; grooming; sexuellt övergrepp; sexuella övergrepp på internet; makt; psykiskt våld; rättssociologi; brottsbalken; sexualbrott; medgärningsmannaskap; egenhändighet; våldtäktsbegrepp; våld; våldsbegrepp; signalvärde; NJA 2015 s. 501; nätsmart; sexuell frihet; sexuell integritet; sexuell självbestämmanderätt; legalitetsprincipen; sexuell handling; påtaglig sexuell prägel; med hänsyn till kränkningens allvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det generella begreppet våldtäkt har våld inbegripits som en självklar omständighet i många hundra år. Det har även varit ett krav i lagstiftning. I dagens sexualbrottslagstiftning är det inte längre ett krav. LÄS MER

 5. 5. Privatisering av det statliga våldsmonopolet: En studie av debatten om ordningsvakters handlingsutrymme utifrån Hötorgetincidenten 2019

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Hesslefors; [2019]
  Nyckelord :ordningsvakter; handlingsutrymme; våldsmonopol; debatt; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : I januari 2019 ingrep två ordningsvakter då en gravid kvinna och hennes dotter påträffades utan biljett på tunnelbanan. Vid Hötorget avvisades de. Situationen eskalerade då kvinnan gjorde motstånd och de båda ordningsvakterna tog ett hårdare grepp om situationen. LÄS MER