Sökning: "legalitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet legalitetsprincipen.

 1. 1. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Forced Marriage – A “new” Crime Against Humanity?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelia Möller Andréewitch; [2020]
  Nyckelord :public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forced marriage is one of the newest crimes to be tried as a crime against humanity before an international court. During the Sierra Leone civil war, victims of sexual violence were often referred to as ‘bush wives’ or ‘rebel wives’. LÄS MER

 3. 3. INTERNPRISSÄTTNING AV LÅN : Vilka faktorer påverkar prissättningen av ett koncerninternt lån?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Internprissättning; Transfer Pricing; Lån;

  Sammanfattning : Regleringen bakom prissättningen av interna transaktioner mellan multinationella bolag beror på att staterna vill minska risken för att den nationella skattebasen urholkas och att vinster förflyttas. För att komma åt denna problematik har Sverige infört den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. LÄS MER

 4. 4. Den omvända ventilen - en undersökning av den omvända ventilens tolkning och tillämplighet i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Walldnö; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens riktade ränteavdragsbegränsningsregler trädde ikraft 1 januari 2019 och var en omarbetad version av 2009 års samt 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler. Gällande riktade ränteavdragsbegränsnings-regler var stadgade i 24 kap. IL. I 24 kap. LÄS MER

 5. 5. Generell tredjemansrevision : avseende bestämmelsens förenlighet med legalitetsprincipen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Pongwan; [2020]
  Nyckelord :skatterevision; tredjemansrevision; generell tredjemansrevision; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds huruvida bestämmelsen som stadgas i 41 kap. 2 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) är förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen. Bestämmelsen reglerar både tredjemansrevision och generell tredjemansrevision. LÄS MER