Sökning: "legalt system"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden legalt system.

 1. 1. Secure Handling of Electronic Health Records for Telemedicine Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ljung; [2018]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Telemedicine; Security; Event-B;

  Sammanfattning : Medical record systems are used whenever caregiving is practiced. The medical records serve an important role in establishing patient safety. It is not possible to prevent honest-but-curious doctors from accessing records since it is legally required to allow doctors to access health records for emergency cases. LÄS MER

 2. 2. Humanitarian Intervention in History - An Analysis of the Historical Evolution of the Doctrine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikaela Gisslén; [2018]
  Nyckelord :International Law; Legal History: Humanitarian Intervention; Just War Tradition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsförbudet i artikel 2.4 i FN- stadgan är en av de viktigaste reglerna inom internationell rätt, det finns bara två undantag till regeln. Det pågår dock en diskussion gällande ifall humanitär intervention ska anses som ytterligare ett legalt undantag till våldsförbudet. LÄS MER

 3. 3. Kulturella effekter på aktiemarknaden : En studie om volatilitet och kultur på europeiska och västerländska aktiemarknader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katarina Loncar; Cathérine Svanholm Hellström; [2017]
  Nyckelord :Volatilitet; Kultur; Aktiemarknad; Effekter; Neuroticism; Legalt system; Religion;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ett relativt nytt forskningsområde inom den finansiella världen är Cultural Finance. Cultural Finance tog fart som forskningsområde då de traditionella finansiella modellerna misslyckades med att förklara verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Är det möjligt att föda upp ungtjurar i ett stall byggt för mjölkkor? : ekonomiskt, tekniskt och legalt

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Karlsson; Johan Wolf; [2015]
  Nyckelord :nötköttsproduktion; ombyggnation; mjölkrastjur; ungtjur; lönsamhet;

  Sammanfattning : Det är det idag dålig lönsamhet i den svenska mjölkproduktionen och många lantbrukare tittar på alternativa produktionsgrenar. En typ av produktion där efterfrågan av svenska produkter har ökat är nötköttsproduktion. Det är nödvändigt att öka lönsamheten då många har relativt nybyggda stallar som ännu inte är avskrivna. LÄS MER

 5. 5. International Standards on Auditing : Internationell standardisering med kulturella hinder?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Yulia Sivertsson; Jenny Thorildsson; [2015]
  Nyckelord :International Standards on Auditing ISA ; EU membership; Hofstede’s cultural factors; GDP; legal system; market orientation.; International Standards on Auditing ISA ; EU-medlemskap; Hofstedes kulturella faktorer; BNP; legalt system; marknadens ekonomiska riktning;

  Sammanfattning : Syfte: International Standards on Auditing (ISA) är ett ramverk för revision som introducerats för att öka revisionskvaliteten globalt. Övergången till ISA ökar kontinuerligt bland världens länder. En bidragande orsak är att EU har antagit övergången i det åttonde bolagsrättsliga direktivet. LÄS MER