Sökning: "legitim makt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden legitim makt.

 1. 1. Förhandling, konsensus och regional utveckling : En diskursanalys om makten i en region

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Robin Ljunggren Bergström; [2019]
  Nyckelord :Förhandling; Konsensus; Regional Utveckling; Skåne; Poststrukturalism; Makt; Diskurs; Hegemoni;

  Sammanfattning : Med tiden har den regionala planeringen fått en mer tongivande roll inom den svenska planeringen. Bredare planerings- och utvecklingsfrågor på kommunal nivå kräver allt mer gränsöverskridande samarbeten och behoven att kunna söka en konsensus kring gemensamma utvecklingsintressen inom regionen blir allt tydligare. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares upplevelser om barns maktutövande : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Siri Estehag; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :makt; dominans; styrning; förskola; genus;

  Sammanfattning : Inledning I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan pojkar använder mer fysisk dominans. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER

 4. 4. Populärlitteratur i gymnasieskolan? : En litteraturstudie om populärlitteratur i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Maria Steén Ejdeholm; [2018]
  Nyckelord :Populärlitteratur; populärkultur; multimodalitet; undervisning; lässtrategier; styrdokument.;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka populärlitteraturen och dess användning i skolan. Frågeställningarna lyder: Hur används och förstås termen populärlitteratur av forskare inriktade mot skolans undervisning? Hur resonerar dessa forskare kring populärlitteraturens användning i skolan? Gällande hur termen populärlitteratur används och förstås av forskare inriktade mot skolans undervisning så visar studien olika definitioner av begreppet populärlitteratur. LÄS MER

 5. 5. "En legitim oenighet inom Polismyndigheten?" : En kvalitativ studie av maktrelationer utifrån myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Walter; Simon Solgård; [2017]
  Nyckelord :Makt; legitimitet; auktoritet; byråkrati; polismyndighet; arbetsgivare; arbetstagarorganisation; omorganisation; beslut; inflytande;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer hos Polismyndigheten i samband med myndighetens omorganisation 2015. De teoretiska utgångspunkterna i studien är makt och legitimitet. LÄS MER