Sökning: "legitimicity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet legitimicity.

  1. 1. Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet : en fallstudie av Swedbank

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Oscar Nordstrand; Eric Norrman; John Peterson; [2016]
    Nyckelord :Global Reporting Initiative; legitimicity; stakeholder theory; sustainability report; triple bottom line;

    Sammanfattning : Ökad medvetenhet om människans påverkan på hållbarhet har medfört att det ställs allt högre krav på att företag ska arbeta mot hållbar utveckling. Eftersom frågor om hållbarhet påverkar företagens ställning i samhället är det viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten. LÄS MER