Sökning: "legitimitet och rådgivning."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden legitimitet och rådgivning..

 1. 1. I spårvattnet av revisionspliktens gränsvärden : En kvalitativ studie kring efterfrågan på revision, non-audit services och mot eventuella framtida EU-gränsvärden i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Per Söderberg; Martin Schön; [2019]
  Nyckelord :Demand of audit; NAS; independent; threshold for audit requirement; medium sized companies; Efterfrågan på revision; NAS; oberoende; revisionspliktens gränsvärden; medelstora företag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera privata företag, som inte skulle omfattas av revisionsplikt enligt EU:s gränsvärden, och revisorernas inställning till revision och non-audit services [NAS]. Vidare analysera hur NAS påverkar förhållandet mellan revisorer och företag. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens inverkan på arbetsmetodiken och legitimiteten inom redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrietta Inghamn; Mickael Thowsen; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisning; legitimitet;

  Sammanfattning : Redovisningsbranschen har kontinuerligt påverkats och förändrats av den tekniska utvecklingen. I takt med att samhället blivit mer digitalt har det blivit en nödvändighet för redovisningsbyråer att modernisera sin verksamhet och inkludera digital teknik. LÄS MER

 3. 3. Legitimacy : Sources in the high-risk industries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisabeth Haraldsson; Johan Sandgren; [2018]
  Nyckelord :statutory audit; auditor; auditing; accountant; high-risk industries; restaurant; stakeholders; legitimacy; lagstadgad revision; revisor; revision; bokförare; högriskindustrin; restaurang; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers arbetsuppgifter och uppdrag i förskolan En intervjustudie med specialpedagoger och tjänstemän i en mindre kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Victoria Lindahl; [2015-11-27]
  Nyckelord :specialpedagoger; förskolan; arbetsuppgifter; mandat; legitimitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var, dels att undersöka specialpedagogers arbetsuppgifter och uppdrag i en mindre kommun för att undersöka hur barns behov av specialpedagogiska insatser i förskolan tillgodoses, dels att undersöka hur berörda tjänstemän i kommunen tolkar det uppdrag och de arbetsuppgifter specialpedagogerna har. Studien riktades mot specialpedagoger som är verksamma i den kommunala förskolan. LÄS MER

 5. 5. Kan trovärdighet köpas för pengar? –En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Karl-Fredrik Johannesson; [2013-08-07]
  Nyckelord :Revisor; värde; revisionsplikt; företag; revisionsbyråer; banker; Skatteverket; kompetens; trovärdighet; legitimitet och rådgivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under 2000-talet pågick en diskussion beträffande att vi i Sverige, i likhet med andra länder i Europa, skulle avskaffa revisionsplikten. Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revi´sio som betyder återseende. LÄS MER