Sökning: "legitimitet socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden legitimitet socialtjänsten.

 1. 1. "Vad skulle Janne Josefsson säga om detta?" En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever allmänhetens bild av socialtjänsten och dess påverkan på yrkesprofessionen och det sociala arbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ekström; Katarina Fränkel; [2020-06-02]
  Nyckelord :media; socialtjänsten; socialt arbete; yrkesprofession; legitimitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar och föreställningar kring socialtjänsten som socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg möter från allmänheten samt hur detta hanteras. Vidare undersöks hur yrkesprofessionen påverkas av det här och vilka konsekvenser det kan ge för det sociala arbetet. LÄS MER

 2. 2. Spelets regler : Arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i socialtjänsten

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Hoff; [2015]
  Nyckelord :interventions; New Public Management; operations strategy; psychosocial work environment; social services;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är en verksamhet som i studier framträder som särskilt problematisk vad gäller den psykosociala arbetsmiljön, arbetsrelaterad ohälsa och personalomsättning. Mot bakgrund av socialtjänstens verksamhetsstyrning, vilken är omfattande och komplex, ställs frågan hur kommunen ser på möjligheterna att verka för en god psykosocial arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. "Man lär sig hur man kan utnyttja det utrymme som finns" En kvalitativ studie om missbrukshandläggares handlingsutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Olofsson; Anne-Mari Thuring; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetet på socialtjänsten präglas av att socialsekreterare verkar självständigt med stort utrymme att handla fritt, vilket medför att de tvingas fatta viktiga beslut i gränslandet mellan självständighet och det ramverk som ska fungera som vägledning. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar som missbrukshandläggare, upplever att deras handlingsutrymme påverkas av lagar, riktlinjer och villkor, samt om de anser att utrymmet har ändrats sedan de fick sin anställning, och i så fall på vilket sätt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnojourers samverkan med socialtjänsten kring våldsutsatta kvinnor Samverkans betydelse för jourernas legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Elena Baiceanu Romaniuc; [2015]
  Nyckelord :kvinnojour; socialtjänsten; nyinstitutionell teori; självständighet; komplement; professionalitet; legitimitet; samverkan; våld i hemmet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and analyze the domestic violence shelters workers experience of collaboration with social service and how this influence theirs legitimacy. The study was based on qualitative semi-structured interviews with three shelters workers and three social workers on social service. LÄS MER

 5. 5. Den specialiserade socialtjänsten – Sex socialarbetares åsikter om helhetssyn i relation till generalisering och specialisering i organisation och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Generic; specialization; integrated organization; social services; holistic approach; legitimization; cooperation; collaboration Generalisering; specialisering; integrerad organisation; socialtjänst; helhetssyn; legitimitet; samarbete; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this study is to describe and analyze social workers opinions related to generic and specialized social work regarding clients with multifaceted problems. The questions are; how is the social service in X-town organized regarding specialized and generic based social work; what benefits and disadvantages do these have according to the social workers; what impact do generic versus specialized social work have on the holistic approach towards clients and how do these affect the organization of the social service. LÄS MER