Sökning: "lego och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden lego och barn.

 1. 1. "Jag är beroende av Lego" : En kvalitativ studie om barns upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annah Pripp; Angelica Melander; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; Teknik; Bygg och konstruktion; Upplevelser; Barns perspektiv; Barndomssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva och samtala. LÄS MER

 2. 2. Små pärlor blev till sandstorm : En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Carlzon; Demila Sejdic; [2019]
  Nyckelord :being; becoming; Fysisk miljö; pedagogiskt material; tillgänglighet; makt; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. LÄS MER

 3. 3. Ett samhälle i miniatyr: En socialsemiotisk kritisk diskursanalys av Lego

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrick Olérs; [2019]
  Nyckelord :leksaker; diskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; lego; semiotik; socialsemiotik; makt; genus; visuell grammatik; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar leksakssystemet Lego som semiotisk resurs, i termer av makt, sett utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Fokus ligger främst på produktserierna Lego City respektive Lego Friends representation av samhället, hur de ser ut, vad som skiljer dem åt, hur de förändrats över tid samt vad för budskap de förmedlar till barn. LÄS MER

 4. 4. "Man får bara leka med lego och i byggrummet. Då får man vara med i min legoklubb" : - En observationsstudie om könsmönster i konstruktionslek på förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Klarén; Sofie Nedfors; [2018]
  Nyckelord :Genus; förskola; konstruktionslek; kön; könsmönster; könsstereotyp; könsöverskridande;

  Sammanfattning : ”You can only play with lego and in the construction room. Then you can be in my lego club.” - A study of gender patterns in construction play in preschools   Det övergripande syftet med studien är att få en större förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Lekande och lärande utmaning. : En studie om matematik med duplomallar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Börjesson; Charlotta Hellström; [2018]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; duplo; duplomallar;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. LÄS MER