Sökning: "leisure-time teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden leisure-time teachers.

 1. 1. Inkluderingsarbete för elever med autismspektrum (AST) i fritidsverksamheten : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Josefin chamoun; [2021]
  Nyckelord :Autism; AST; inkludering; arbetssätt; fritidshem; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Elever skall oavsett olikheter känna sig inkluderade i fritidshemsverksamheten. Elever med autism som finner utmaningar i det sociala samspelet är de som hamnar utanför. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med AST-elever för att de ska inkluderas i fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 2. 2. ”Vi är alla lite olika” - om fritidshemspersonalens problemrepresentationer av inkludering och barn i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Smith Ruther; Niki Törnfeldt; [2021]
  Nyckelord :Leisure-time centre; special needs; inclusion; gender;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att undersöka problemrepresentationer kring arbetet med barn i behov avsärskilt stöd och inkludering samt att se till vilka tänkbara effekter dessa representationer kan få förindivider i behov av särskilt stöd och ett inkluderande arbetssätt. Denna kvalitativa studie bygger på 8semistrukturerade intervjuer av fritidshemspersonal. LÄS MER

 3. 3. "Det måste ju funka för alla, så alla känner sig delaktiga..." : En studie om fritidslärares resonemang om inkludering och anpassningar i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Axelsson Gunnarsson; Anna Magnusson; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; inkludering; anpassningar; särskilt stöd; kulturell mångfald; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och klargöra hur fritidspersonal arbetar med inkludering, relationsarbete och specialpedagogiska anpassningar i fritidshemmet. Studien synliggör fritidspersonalens attityder om anpassningar och elevernas syn på deras lärares inkluderings- och relationsarbete. LÄS MER

 4. 4. Kränkande behandling - Det mångtydiga uppdraget : En kvalitativ studie om hur fritidshemslärare tolkar policydokument som handlar om kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Diskriminering; Fritidshemslärare; Kränkande behandling; Policy enactment; Trakasserier.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidshemslärare tolkar sitt uppdrag gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier utifrån policydokument som handlar om dessa ämnen och lokala bestämmelser. Studiens frågeställning är: Hur tolkar fritidshemslärare uppdraget om kränkande behandling? Studien genomfördes med fyra semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex respondenter, indelade i två par-intervjuer och två enskilda intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Olika metoder inom konflikthantering i fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie om hur fritidslärare arbetar med konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kristoffer Grönhage; Rasmus Holmberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER