Sökning: "lek; lärande; miljö; förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden lek; lärande; miljö; förskolan.

 1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. "Man kan verkligen se hur viktig leken är för livet" : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av lekens betydelser och förutsättningar i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Almén; Julia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lek; Lärande; Sampal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom förskollärares beskrivningar bidra med kunskap om lekens betydelser och förutsättningar i förskolan och utgår från två frågeställningar. Dessa är: Hur beskriver förskollärare lekens betydelser i förskolan och hur beskriver förskollärare lekens förutsättningar i förskolan? Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där fyra begrepp har valts ut, och fokuserats på i studiens bakgrund och diskussion. LÄS MER

 3. 3. “Allt är ändå mitt! : EN STUDIE OM MAKTRELATIONER I BARNS FRIA LEK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Torell; Ann_louise Jörgensen Jörgensen; [2021]
  Nyckelord :Socialt samspel; Maktrelationer; Fri lek; Förskolebarn; Kamratkultur;

  Sammanfattning : Syfte: I vår studie har vi valt att undersöka hur barns maktrelationer förhandlas i den fria leken. Baserat på tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat hur barn använder olika maktroller för att kontrollera leken. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av den fysiska lärmiljön i förskolan : Hur planerar förskollärarna den fysiska miljön?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Sunnegård; Natacha Henriksen; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; fysisk miljö; närvarande pedagog; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie belyser lärmiljön i förskolan. Lärmiljön består av den sociala, pedagogiska och fysiska miljön, vilket även är faktorer som tas upp i tillgänglighetsmodellen från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2018). Studien tar upp relevant forskning kring ämnet och teori kopplat till lärmiljön. LÄS MER

 5. 5. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER