Sökning: "lek handlingsutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden lek handlingsutrymme.

 1. 1. ”Materialet är inte låst, det kan användas på många olika sätt” : Barns handlingsutrymme i inomhusmiljön på förskolan – ur förskolepersonals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Andersson; Hanna Aldeborn; [2023]
  Nyckelord :Action space; Gibson’s affordance theory; indoor environment; preschool pedagogy; preschool staff; Handlingsutrymme; Gibsons affordance teori; inomhusmiljö; förskolepedagogik; förskolepersonal;

  Sammanfattning : Inomhusmiljön på förskolan är avgörande för barns lek, lärande och utveckling. Miljön påverkar hur individer interagerar med andra och bjuder in till olika typer av beteenden. Samtidigt blir barn sällan delaktiga och inkluderade i utformningen av miljön, utan miljön speglar i stället de vuxnas förväntningar och mål. LÄS MER

 2. 2. Barns handlingsutrymme i utomhusleken : Förskollärares uppfattningar av barns lek, sin professionsroll och lekmaterialet i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Terese Tallenmo; Olena Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inkludering och exkludering i flerspråkiga barngruppers fria lek : En studie av förskollärares och barnskötares beskrivna upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Hübsch; [2022]
  Nyckelord :Exclusion; Free play; Inclusion; Intercultural; Multilingual; Preschool; Exkludering; Flerspråkighet; Fri lek; Förskola; Inkludering; Interkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alla har troligtvis någon gång upplevt exkludering från en gemenskap och den törn i självkänslan det kan ge. Exkluderingar såväl som inkluderingar sker redan i förskolans sociala arena för samspel. I flerspråkiga barngrupper kan språkanvändning eventuellt användas som ett maktredskap för att exkludera varandra. LÄS MER

 4. 4. Fri lek, en prioritering eller en komplettering? : Pedagogers uppfattningar om vilket utrymme barn får till fri lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelina Fransson; Helena Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Fenomenologi; fri lek; frihet; förhållningssätt; förskola; handlingsutrymme; kompetens; makt; medvetenhet; pedagoger; styrning;

  Sammanfattning : Fri lek kan ses som ett svårdefinierat begrepp som inte nödvändigtvis har en självklar plats i förskolans verksamhet. Fri lek uppfattas ofta som fri från krav, ansvar och styrning, men det finns ingen norm eller ett specifikt förhållningssätt för pedagogerna att anpassa sig till. LÄS MER

 5. 5. Skolans arbete med att motverka utanförskap inom rastverksamheten : En kvalitativ studie om hur man inom fritidshemmet jobbar för att motverka social exkludering och utanförskap bland elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Minoo Gharagozli; [2020]
  Nyckelord :School Age Educare; organized breaks; outside exclusion; inside inclusion; relations socio-cultural perspective; fritidshem; organiserade raster; utanförskap; innanförskap; sociala relationer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The break is an important element in educational activities. Previous research shows that the free form of the break gives much more leeway for students to act independently but that it is sometimes at the expense of some students. LÄS MER