Sökning: "lek och lärande i förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden lek och lärande i förskoleklass.

 1. 1. Behöver vi leka? : En litteraturstudie om lekens betydelse för läs- och skrivinlärning i förskoleklass med svenskämnet i fokus.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Svensson; Jennie Asplund; [2019]
  Nyckelord :Lek; literacy; förskoleklass; lärarperspektiv; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning lyfter fram om lekens betydelse för barns läs –och skrivutveckling. I studien behandlas följande frågeställningar: Vilka möjligheter skapar leken för barns literacyutveckling? Hur förhåller sig lärare till lekens betydelse i undervisningen? Undersökningsmaterialet som använts i litteraturstudien består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och en licentiatuppsats som både är internationella och nationella publikationer. LÄS MER

 2. 2. Femårskör och skolövergång - Femårskör som förberedelseaktivitet inför skolstarten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Chalink Ahmed; Riina Björkdahl; [2018]
  Nyckelord :femårskör; gemenskap; gemensam sång; rytmik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Övergången från förskolan till förskoleklass är ett stort steg till alla barn. Enligt Läroplanen är förskollärarnas uppdrag att förbereda barn inför skolstarten genom olika aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. "Man har rätt mycket lek - och man tränar på att sitta still" : En diskursanalys av lek och lärande i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Helena Olsson; Sofie Levin; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; Förskoleklass; Lek; Lärande; Pedagogisk miljö; Diskursanalys; Språk; Maktstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilka diskurser som synliggörs i förskollärares utsagor gällande lek och lärande i förskoleklassens verksamhet. En kvalitativ studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer, i vilka åtta förskollärare verksamma i sex olika förskoleklasser har deltagit. LÄS MER

 4. 4. Leken som pedagogiskt redskap : En studie om lekens roll i undervisningen från förskoleklass till åk 1-2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utveckling; Grundlärare; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens utsträckning i undervisningen från förskoleklass till åk 1–2. Studien är kvalitativ. Metoden som används är intervjuer med sex lärare, detta för att undersöka en enskild grupp lärares subjektiva tankar och åsikter. För att undersöka studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 5. 5. Mälarängensskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mona Hedberg; [2018]
  Nyckelord :skola; Grundskola; F-6; Mälarängen; Barn; Lärmiljö;

  Sammanfattning : I projektet att rita en F- 6 skola i Mälarängen utgick jag från den teoretiska kursen vi började med att studera. Den teori jag studerade handlade om gåturer som metod samt barnetsperspektiv i arkitektur. I den teoretiska kursen fanns ett avsnitt som berättade om att barn har en viss preferens för naturmiljöer. LÄS MER