Sökning: "lek och lärande i förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden lek och lärande i förskoleklass.

 1. 1. Lekfull matematikundervisning i förskoleklass-lärarnas perspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Nina Säisä; [2020]
  Nyckelord :Matematik; lek; lekfull undervisning; material;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur eleverna får lära sig matematik på ett lekfullt sätt i förskoleklassen utifrån lärarnas perspektiv. Syftet konkretiseras genom frågeställningarna: Vilka metoder använder lärarna i sin undervisning? Vilket material används i undervisningen? Slutligen hur lärarna upplever de lekfulla undervisningssituationerna? Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med lärare som tidigare har arbetat eller arbetar i en förskoleklass inom samma kommun. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för lärandet : Åtta fritidslärares uppfattningar om lekens betydelse för lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Sundell; Martin Tuvesson; [2020]
  Nyckelord :fritidshem; fritidslärare; lek; lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare forskning som vi tagit del av och fördjupat oss i så väcktes det en del oro över att det akademiska lärandet ska ta över lekens roll som lärandeform. Alltför få inser den stora betydelsen som leken för med sig till barnens lärande, istället anser tyvärr många att barnen “bara leker”. LÄS MER

 3. 3. Att lära genom lek : En kvalitativ studie av hur lärare i årskurs F-2 ser på leken som pedagogiskt redskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennie Asplund; [2020]
  Nyckelord :lek; literacy; skola; styrdokument; förskoleklass; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka synsätt på lek bland lärare i förskoleklass och i lågstadiet, särskilt vad som gäller deras syn på leken som en del av lärandet. Syftet är även att undersöka hur leken används i undervisningen för att främja läs- och skrivförmågan (literacy) samt vilka skillnader det finns i hur leken används i olika årskurser. LÄS MER

 4. 4. Behöver vi leka? : En litteraturstudie om lekens betydelse för läs- och skrivinlärning i förskoleklass med svenskämnet i fokus.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Svensson; Jennie Asplund; [2019]
  Nyckelord :Lek; literacy; förskoleklass; lärarperspektiv; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning lyfter fram om lekens betydelse för barns läs –och skrivutveckling. I studien behandlas följande frågeställningar: Vilka möjligheter skapar leken för barns literacyutveckling? Hur förhåller sig lärare till lekens betydelse i undervisningen? Undersökningsmaterialet som använts i litteraturstudien består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och en licentiatuppsats som både är internationella och nationella publikationer. LÄS MER

 5. 5. "Man har rätt mycket lek - och man tränar på att sitta still" : En diskursanalys av lek och lärande i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Helena Olsson; Sofie Levin; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; Förskoleklass; Lek; Lärande; Pedagogisk miljö; Diskursanalys; Språk; Maktstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilka diskurser som synliggörs i förskollärares utsagor gällande lek och lärande i förskoleklassens verksamhet. En kvalitativ studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer, i vilka åtta förskollärare verksamma i sex olika förskoleklasser har deltagit. LÄS MER