Sökning: "lek och spel matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden lek och spel matematik.

 1. 1. Fysisk aktivitet i matematikundervisningen : En analys av lärarhandledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonna Eriksson; Angelica Sjulander; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; matematik; lärarhandledningar; grundskola; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien hade till syfte att analysera lärarhandledningar i matematik för att se  huruvida de stödjer lärare med förslag på aktiviteter som främjar fysisk aktivitet i undervisningen. Tolv utvalda lärarhandledningar har analyserats med hälp av ett analysverktyg som utgick från Alan J. Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för lärande av matematik i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om lekens betydelse och bidragande roll för barns lärande av matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Erica Thuresson; Evelina Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :Lek; matematik; barns lärande; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning som belyser förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande av matematik i förskolans verksamhet. Målsättningen med undersökningen är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om lekens betydelse och bidragande roll för barns utveckling av matematiska kunskaper i planerade och spontana aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Pedagogernas betydande roll för barns lärande i matematik på förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Karoline Persson; [2012]
  Nyckelord :lek; samspel; lärande; pedagogens roll; rumsuppfattning; tal och räkning; sortering; grundläggande matematik; förskola; motivation; Reggio Emilia; dokumentation; stimulerande miljö och laborativt material;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien var att ta reda på hur sju pedagoger synliggör, stimulerar och skapar en miljö för matematisk stimulering och utveckling. Undersökningen gjordes med både observationer och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. "Vi ska bygga med långa klossar så att tornet blir ända upp till taket" : En studie av verktyg och uttrycksformer när barn synliggör matematik i förskolans olika innomhusmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Matematik; förskola; uttrycksformer; matematiska aktiviteter; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om vilka verktyg och uttrycksformer barn använder när matematik synliggörs i den fria leken i förskolans olika inomhusmiljöer. Utgångspunkt har varit uttrycksformerna som finns beskrivna i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 10) samt Bishops (1991) sex fundamentala matematiska aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Vem bryr sig om vad de kan? En fallstudie bland nyanlända elever i förberedelseklasser om kulturmöten i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Elmgren; [2011-09-23]
  Nyckelord :matematik; svenska som andraspråk; fallstudier; etnografi; sociokulturell teori; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur nyanlända elevers språkliga och kulturella erfarenheter av matematik togs tillvara i matematikundervisningen i några förberedelseklasser. Stu-dien avsåg dels att belysa hur deras lärare arbetade med fokus på medvetenhet om språkliga och kulturella skillnader kopplat till matematiklärande. LÄS MER