Sökning: "lek som fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden lek som fenomen.

 1. 1. Lek i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ottilia Igelström; [2021]
  Nyckelord :play; play and learning; preschool teachers´ approach; lek; lek och lärande; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Genom hela förskollärarutbildningen har lekens betydelse för barns lärande varit tydlig och att vi som förskollärare har ett ansvar att se till att leken ligger till grund för allt som vi gör i förskolan. Syftet med denna studie är att belysa förskollärares förhållningssätt till barns lek i planeringen av verksamheten och på så sätt bidra med kunskap kring hur leken kan ta form i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Den fria leken i förskolan : En kvalitativ studie om den fria lekens innebörd utifrån förskollärares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Farah Moradi; Fadya Al-Mayah; [2021]
  Nyckelord :förskolan; fri lek; inflytande; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur verksamma förskollärare beskriver den fria lekens innebörd i den dagliga verksamheten. Enligt förskolans läroplan nämns det olika beskrivningar hur leken kommer in i förskolans verksamhet men läroplanens otydlighet kring fria leken kan bidra till att det finns ett tolkningsutrymme som lämnas till förskollärarna. LÄS MER

 3. 3. ”Tongivande flickor och tongivande pojkar” - En studie om förskollärares föreställningar kring bråklek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jana Dreimane; Donika Maloku; [2020]
  Nyckelord :aggressivitet; bråklek; förskola; förskollärare; genus; lek; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bråklek utifrån ett genusperspektiv för att belysa vilka föreställningar förskollärare har i förhållande till detta fenomen. Studiens syfte är att undersöka manliga och kvinnliga förskollärares föreställningar kring bråklek i den svenska förskolan. LÄS MER

 4. 4. "− Får jag vara med?" : – En kvalitativ studie om inkludering och exkludering inom barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Wladislaw Krauze; Alexander Severin; [2020]
  Nyckelord :inkludering och exkludering; förskolebarns lek; sociokulturellt perspektiv och barndomssociologi; kvalitativa intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka fenomen som inkludering och exkludering inom lek i förskolan. Datainsamlingen skedde genom två kvalitativa metoder som bestod dels av pedagogers deltagande i intervjuer och etnografiska observationer på barn under den fria leken. LÄS MER

 5. 5. Spontant eller planerat för kreativitetens skull? : En vetenskaplig essä om barns skapande och pedagogiska förhållningssätt i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann Nyström; [2020]
  Nyckelord :Kreativitet; skapande; undervisning; lek; Reggio Emilia; den tredje pedagogen; hantverkspedagogik; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barns kreativa skapande i ateljén och hur vi kan förstå och förhålla oss till kreativitet som fenomen och begrepp i en förskolekontext. Den gestaltande delen beskriver en situation som belyser barns olika sätt att närma sig skapande verksamhet och svårigheten att välja ett pedagogiskt förhållningssätt som passar hela gruppen. LÄS MER