Sökning: "leken i sandlådan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden leken i sandlådan.

 1. 1. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Nolegård; Emma Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; anpassningar; lekmiljö; barns lek; barns hälsa; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. LÄS MER

 2. 2. Samspelet i sandlådan : En observationsstudie om barns medierade handlingar med artefakter i leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Eek; Amanda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola sandlåda barns samspel medierad handling artefakter sociokulturellt perspektiv interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hus barn i sandlådan använder sig av artefakter i samspelet med andra. För att besvara detta syfte har vi studerat barn i sandlådan utifrån följande frågeställningar: Vilka medierade handlingar skapas mellan barn i deras lek i sandlådan med hinkar, spadar, formar och plasttallrikar? Hur använder barn sina tidigare erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? Studien utgår från sociokulturellt perspektiv med fokus på begreppen samspel, artefakter och medierade handlingar vilka är förutsättningar för barns lek och lärande. LÄS MER

 3. 3. ”Du kan ta den gula spaden här om du vill vara med i leken” : En studie om yngre barns sociala samspel och lek i sandlådan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Hildingsson; Louise Unnestam; [2017]
  Nyckelord :Socialt samspel; fri lek; tillträde; verbal kommunikation; icke verbal kommunikation; imiterande handlingar; utomhusmiljö; sandlåda; barn; pedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka barns sociala interaktion samt hur pedagoger möjliggör denna interaktion under leken i utomhusmiljön. Studiens forskningsfrågor är följande: vilken betydelse har tillträdet till leken för det sociala samspelet i de yngre barnens lek och hur skapar pedagoger möjlighet för ett socialt samspel mellan de yngre barnen under den fria leken i sandlådan? Denna studie tar inspiration från ett sociokulturellt perspektiv och Lev Vygotskij som är grundare till detta perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : Pedagogers synliggörande av matematik i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Frida Andersson; [2015]
  Nyckelord :preschool; mathematic; preschool teacher; play; sandbox; förskola; matematik; förskollärare; lek; sandlåda;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom lek i sandlådan tillsammans med barnen. Två metoder har valts för att kunna undersöka detta vilka är ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Matematik i förskolan : En studie om förskollärares syn på matematiken i sandlådan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Camilla Haglind; Linda Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :Matematik; lek; förskollärare; sandlådan;

  Sammanfattning : Matematiken har i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts fram och fått en mer betydande roll och matematik finns överallt i förskolans värld. För barn går lek och lärande hand i hand och något som ingår i en helhet och som inte ska ses som två enskilda aktiviteter. LÄS MER