Sökning: "leken"

Visar resultat 11 - 15 av 1852 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 11. Lekens betydelse i förskola : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på lekens betydelse i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evlen Yalda; Nahrin Yalda; [2022]
  Nyckelord :Preschool play learning; Förskollärare lek lärande förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utöka våra kunskaper om förskollärares perspektiv i barns lek, studiens resultat har bearbetats utifrån kvalitativa forskningsansats där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där sju förskollärare tackade ja till att delta i vår studie. I resultat framkommer det att närvarande förskollärare, observationer och miljöns betydelse är väsentliga i leken eftersom det främjar barns lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 12. Matematik i leken : En studie om spontan matematikundervisning i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angelika Ivarsson; Jenny Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :matematikundervisning; barns lek; spontan undervisning; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Studien innefattar matematikundervisning med fokus på förskollärares uppfattningar hur undervisning i matematik kan ske i spontana leksituationer i innemiljön på förskolan. Det krävs kompetenta förskollärare med förmåga att fånga barns intresse och inta barnperspektiv för att kunna genomföra spontan matematikundervisning i förskolan (Björklund 2012, s. LÄS MER

 3. 13. Förskollärares arbete med asociala beteenden och exkluderingar i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Julia Salih; Stina Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Lek; interaktion; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leken är en stor del av förskolans verksamhet som har två olika sidor, en av dem är lustfylld och rolig och den andra visar att det i barns lek kan förekomma asociala beteenden och exkluderingar. Det finns olika sätt som barn utövar asociala handlingar och exkluderingar på vilket är ett problem då förskolan ska arbeta mot att alla barn ska uppleva leken som lustfylld i lek tillsammans med andra barn. LÄS MER

 4. 14. Lärmiljöers påverkan i förskolan : En intervjustudie om pedagogers syn på lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Magnusson; Elin Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; anpassning; handling och arbete; lärmiljö; pedagogens roll; proximal utvecklingszon; utegård och utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Abstract  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur pedagogerna tar tillvara på lärmiljöerna som de har på sin förskola, inriktat på utomhusmiljön. I analysen används Vygotskijs teori, sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 15. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Samuelsson; Emmie Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER