Sökning: "leken"

Visar resultat 11 - 15 av 1594 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 11. "Vi köpte pappa på loppisen!" : En observationsstudie om lekande i förskolans rutinsituationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Mattisson; Moa Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Lekande; rutinsituationer; fantasi; leksignaler; observation;

  Sammanfattning : Leken är betydelsefull för barn i förskolan men samtidigt upptar vardagliga rutiner mycket av förskolans tid. Därmed syftar studien till att synliggöra lekandet som förekommer inom förskolans rutinsituationer samt vad lekande får för utrymme i dessa situationer. LÄS MER

 2. 12. Maktens betydelse i relation till elevernas lek : En kvalitativ studie om lek och makt i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Hedvig Niléhn Larsen; Molly Rose; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; fritidshem; lärare i fritidshem; makt; lek; fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattade sin makt i relation till elevernas lek samt hur de uppfattade att leken kom till uttryck på fritidshemmet. Denna studie utgick från Foucaults teorier om makt som disciplinerande, nyttiggörande och normaliserande (Foucault. LÄS MER

 3. 13. "Hur mycket matematik du ser handlar bara om hur medveten du är" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av undervisning i matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Beckman; David Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Matematik; förskola; undervisning; fenomenologi; läroplan; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats utforska hur förskollärarna uppfattar matematikundervisning i förskolan. För att undersöka detta använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 14. Förskollärares uttryck för undervisande lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnéa Persson; Felicia Eklöv; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Lek; outside and inside the flow; scaffolding; sociokulturell; undervisning;

  Sammanfattning : Studien utgår från en fenomenografisk ansats där vårt fenomen som vi vill undersöka är hur förskollärarna erfar sin stödjande roll i undervisningssituationer i, genom och för leken. För att kunna identifiera förskollärarnas uttryck för vårt fenomen så tar vi stöd i begreppet scaffolding, som ingår i den sociokulturella teorin. LÄS MER

 5. 15. Barns sångimprovisation : Om att utforska kreativitet genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2020]
  Nyckelord :singing; improvisation; children; music; play; creativity; sång; improvisation; barn; musik; lek; kreativitet; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i observationerna som utfördes i deras hem. LÄS MER