Sökning: "leken"

Visar resultat 16 - 20 av 1594 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 16. När blir den digitala leken allvar? : En kvalitativ studie om innehåll och användarinteraktion på applikationen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Andrea Blixt; [2020]
  Nyckelord :TikTok; Trend; Mikrovideo; Applikation; Användare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad fem identifierade trender på applikationen TikTok förmedlar samt vilken respons som trenderna bemöts med. Vidare syftar studien till att förstå och förklara det gemensamma flödet på TikTok. LÄS MER

 2. 17. Är leken för alla barn? : En kvalitativ intervjustudie om hur barn i behov av stöd inkluderas i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; lek; förskola; förskollärare; kompensatoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Semistrukturerade intervjuer har använts för inhämtande av empiri där tre förskollärare deltagit. LÄS MER

 3. 18. Leken börjar här och nu : En studie om lek under rastverksamheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ghena Daaboul; AnnaMaria Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Rastverksamhet; fritidshem; fri lek; styrd lek; elever; barn; leksignaler; lekramar; kommunikation; inkludering; fantasi; konflikthantering; turtagning; regler; normer; demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att se hur skillnad mellan fri och styrd lek gestaltas samt påverkar barnens sociala relationer och deras intellektuella samt fysiska utveckling genom att undersöka rastverksamheten. Vi valde kvalitativ metod som vi applicerade genom semistrukturerade intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 19. Alternativ kommunikation på förskolan : "fler kanaler att kommunicera"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lidman Ellinore; [2020]
  Nyckelord :Augmentative and alternative Communication; Communication; AAC; Unaided systems; Aided system; Preschool; Preschool teachers; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk AKK; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Talet är något som många människor tar för givet, men för en del barn och vuxna är detta något som inte är lika självklart. Människor med språksvårigheter kan få hjälp och denna hjälp kan börja redan i förskolan. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsbegrepp av olika hjälpmedel som kompletterar talet. LÄS MER

 5. 20. Den organiserade lekens betydelse för det sociala samspelet mellan eleverna : En kvalitativ intervjustudie med fritidslärare.

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Baris Mert Dereci; Christoffer Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Den organiserade leken; socialt samspel; inkludering; elever; fritidslärare; fritidshemsverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka fritidslärares uppfattningar om sitt arbete med den organiserade leken med fokus på det sociala samspelet mellan eleverna i fritidshemsverksamheten.   Den teoretiska utgångspunkten som studien utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet, då teorin har ett tydligt fokus på interaktion mellan elever. LÄS MER