Sökning: "leken"

Visar resultat 16 - 20 av 1852 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 16. ”Problemet är att vi inte hinner prova verktygen själva och lära oss dem innan vi startar med barnen” : En kvalitativ studie om förskollärarnas tolkningar av digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Zuhric; Jennie Segelstad; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; digital kompetens; förskollärare; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt med digitala verktyg i förskolan för att barnen ska få möjligheterna att lära sig om digital kompetens, men det finns också en oro att det digitala ska ta över de yngre barnens liv (Nylander, 2019). Bruce och Riddersporre (2019) beskriver hur barn på ett avslappnat sätt förhåller sig till digitala verktyg och inte känner något obehag eller oro över att testa sig fram i olika undervisningssituationer. LÄS MER

 2. 17. ”Vi vuxna måste inte bara vara närvarande, utan även härvarande” : En studie om förskollärares arbetssätt och förhållningsätt för att främja relationsbyggande och gemenskap i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Miriam Erkapers; Susanne Lindh; [2022]
  Nyckelord :kamratkultur; förskollärare; inkludering; exkludering; gemenskap; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns relationer i förskolan och hur de ser på sitt uppdrag utifrån läroplan för förskolan. Vi undersöker även hur förskollärare tolkar barns relationsbyggande under fri lek, i termer av inkludering och exkludering. LÄS MER

 3. 18. Samspelets betydelse i förskolan : En studie om barns språkutveckling utifrån de sociala samspelen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sofie Stävås; Louise Rosenquist; [2022]
  Nyckelord :Socialt samspel; miljö; pedagoger; lekstrategi; emotionellstrategi; kommunikativstrategi; leken; språkutveckling; ackommodation; assimilation; närmaste utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan har under de senaste årtionden sett olika ut, från början ingick en snabb inblick av förskolan i grundskolans läroplan men vid slutet av 1990-talet fick förskolan sin egen läroplan. Enligt tidigare forskning förekommer en social språkmiljö i förskolan och för att främja språkmiljön finns det olika strategier förskollärare kan använda. LÄS MER

 4. 19. Behöver vi tillföra någonting? Behöver vi plocka bort någonting? : Förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när den fysiska inomhusmiljön utformas utifrån barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Nilsson; Linnéa Widjeback; [2022]
  Nyckelord :Indoor environment; Pedagogical approach; View of children; Agency; Inomhusmiljö; Förhållningssätt; Barnsyn; Agens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när de utformar den fysiska miljön inomhus utifrån barns lek. Vi utgår från ett onto-epistemologiskt perspektiv och studien bygger på en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 5. 20. Utomhusmiljöns betydelse i förskolan : Med fokus på barnens samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Johansson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Barns perspektiv; interaktion; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn interagerar med förskolans utomhusmiljö med fokus på det sociala samspelet. För att samla in empiri har en kvalitativ ansats, i form av observation med kartläggning och barnsamtal, tagits. LÄS MER